Σκοπός – Αρμοδιότητες

σκοπός και αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Βασικός σκοπός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), αλλά και άλλων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι, επίσης, η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής, η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας στον τομέα εκπόνησης μελετών και ερευνών, η ταμειακή του διαχείριση, η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και λοιπές αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις που το διέπουν.

Το Π.Τ.Α αφενός μεν λειτουργεί ως υπόλογος διαχειριστής των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), αφετέρου αξιοποιεί τις δυνατότητες του, με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και μελετών και ερευνών, υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας. 

Σύμφωνα με το αρ.190 του Ν.3852/2010, οι αρμοδιότητες του Π.Τ.Α. Α.Μ.Θ. είναι οι ακόλουθες:

  • Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας. 
  • Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας Διεύθυνσης.
  • Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες.
  • Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους.
  • Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
  • Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης.
  • Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του Ταμείου, μετά από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων.
  • Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ. 
Μετάβαση στο περιεχόμενο