Περιφερειακό
Ταμείο
Ανάπτυξης

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

H ANΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Με τις νέες διατάξεις, ο ρόλος του Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης αναβαθμίζεται προς την κατεύθυνση της ανάδειξής του, ως βασικής υποστηρικτικής μονάδας στο έργο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκαν με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητές τους έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα με κατεύθυνση την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας υποστηρίζοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της και την τεχνική της υποστήριξη, ιδίως στον τομέα εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων. Αποτελούν έναν αναπτυξιακό μηχανισμό που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Γραφείο Βρυξελλών

Το Γραφείο Βρυξελλών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί σε μόνιμη βάση, σε ιδιόκτητο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχος του είναι η εκπροσώπηση της Περιφέρειας ΑΜΘ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η αναζήτηση ευκαιριών για χρηματοδότηση έργων μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων, η συμμετοχή σε ημερίδες και σεμινάρια, η συλλογή πληροφοριών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες Περιφέρειες της Ε.Ε.

Προσκλήσεις
Συναντήσεις
Πολιτικές

Προκηρύξεις

Αναπτυξιακά / Ευρωπαϊκά έργα

WILD LIFE FOR EVER – Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range / Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο

Στοιχεία του Έργου Τίτλος – EN:   Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range Τίτλος – EL:   Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο Ακρωνύμιο του έργου:  «WILD LIFE FOR EVER» Άξονας

Μετάβαση στο περιεχόμενο