Περιφερειακό
Ταμείο
Ανάπτυξης

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

H ANΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Με τις νέες διατάξεις, ο ρόλος του Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης αναβαθμίζεται προς την κατεύθυνση της ανάδειξής του, ως βασικής υποστηρικτικής μονάδας στο έργο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκαν με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητές τους έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα με κατεύθυνση την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας υποστηρίζοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της και την τεχνική της υποστήριξη, ιδίως στον τομέα εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων. Αποτελούν έναν αναπτυξιακό μηχανισμό που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Γραφείο Βρυξελλών

Το Γραφείο Βρυξελλών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί σε μόνιμη βάση, σε ιδιόκτητο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχος του είναι η εκπροσώπηση της Περιφέρειας ΑΜΘ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η αναζήτηση ευκαιριών για χρηματοδότηση έργων μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων, η συμμετοχή σε ημερίδες και σεμινάρια, η συλλογή πληροφοριών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες Περιφέρειες της Ε.Ε.
Προσκλήσεις
Συναντήσεις
Πολιτικές

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των Παραδοτέων: (α) Π.4.1.2: «Εκστρατεία στο Διαδίκτυο και τα ΜΜΕ» και (β) Π.5.1.4: «Ομάδα δράσης διασυνοριακού τουρισμού» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area”/ «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και με ακρωνύμιο “SMS-CBA” του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των Παραδοτέων: (α) Π.3.1.2: «Καταγραφή τουριστικών πόρων και εργαλεία», (β) Π.3.1.3: «Δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού για την διασυνοριακή περιοχή» και (γ) Π.3.1.4: «Καθορισμός προορισμών και διαδρομών» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area”/ «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και με ακρωνύμιο “SMS-CBA” του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Αναπτυξιακά / Ευρωπαϊκά έργα

Supporting the Regional Innovation and Entrepreneurship Ecosystem

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης και παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την

Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων

Το έργο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων», που αναφέρεται γενικά με το

Μετάβαση στο περιεχόμενο