Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον αιρετό Περιφερειάρχη

Το Π.Τ.Α. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με Πρόεδρο τον αιρετό Περιφερειάρχη. Το ΔΣ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη, για πενταετή θητεία και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Ταμείου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου.

Ειδικότερα το ΔΣ αποτελείται από :

 • τον περιφερειάρχη ως πρόεδρο,
 • ένα μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας,
 • ένα μέλος της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας,
 • έναν εκπρόσωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού που υποδεικνύεται από αυτόν,
 • δύο εκπροσώπους προερχόμενους από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα οικεία Επιμελητήρια,
 • έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από τις εργατικές ενώσεις,
 • δύο προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας οριζόμενους από τον περιφερειάρχη, κατά προτίμηση από την οικεία Διεύθυνση.

Τα υπό στοιχεία β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από τον περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη του Δ.Σ. ως αντιπρόεδρος.

Το διοικητικό συμβούλιο επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του ταμείου και το διοικεί. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του ταμείου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του προέδρου.

Ο πρόεδρος του ΠΤΑ:

 • Εκπροσωπεί το Ταμείο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει όρκους που επιβάλλονται στο ταμείο.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
 • Είναι προϊστάμενος του προσωπικού του Ταμείου, αποφασίζει για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό και εκδίδει τις σχετικές πράξεις.
 • Διατάζει την είσπραξη των εσόδων του Ταμείου και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
 • Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει το Ταμείο.
 • Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από το νόμο ή άλλες διατάξεις, από τον κανονισμό και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
 • Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στον αντιπρόεδρο και σε στελέχη του Ταμείου την εξουσία να υπογράφουν, με εντολή αυτού, αποφάσεις, έγγραφα, εντάλματα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του.

Τον περιφερειάρχη ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή η θέση είναι κενή, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο