Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου δύο (2) εξωτερικών συνεργατών (ΣΜΕ 2/2024 με αρ. πρωτ.: 138/18.01.2024ΑΔΑ: 9ΟΒ9ΟΡΡΨ-Ε6Η).

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Υποστήριξης του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001776, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027». Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του Κεφαλαίου … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation» / «Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και επεξεργασίας των Ανοιχτών … Read more

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (συνοπτικός) για την υλοποίηση του έργου OD4GROWTH

Τίτλος Διακήρυξης: «Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων ανταλλαγής εμπειριών και επικοινωνίας του έργου “Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και επεξεργασίας των Ανοιχτών Δεδομένων για την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και του αστικού μετασχηματισμού” με ακρωνύμιο OD4GROWTH»,  με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατ. … Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των Παραδοτέων: (α) Π.4.1.2: «Εκστρατεία στο Διαδίκτυο και τα ΜΜΕ» και (β) Π.5.1.4: «Ομάδα δράσης διασυνοριακού τουρισμού» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area”/ «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και με ακρωνύμιο “SMS-CBA” του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των Παραδοτέων: (α) Π.4.1.2: «Εκστρατεία στο Διαδίκτυο και τα ΜΜΕ» και (β) Π.5.1.4: «Ομάδα δράσης διασυνοριακού τουρισμού» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area”/ «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και με ακρωνύμιο “SMS-CBA” … Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των Παραδοτέων: (α) Π.3.1.2: «Καταγραφή τουριστικών πόρων και εργαλεία», (β) Π.3.1.3: «Δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού για την διασυνοριακή περιοχή» και (γ) Π.3.1.4: «Καθορισμός προορισμών και διαδρομών» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area”/ «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και με ακρωνύμιο “SMS-CBA” του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των Παραδοτέων: (α) Π.3.1.2: «Καταγραφή τουριστικών πόρων και εργαλεία», (β) Π.3.1.3: «Δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού για την διασυνοριακή περιοχή» και (γ) Π.3.1.4: «Καθορισμός προορισμών και διαδρομών» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area”/ «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον … Read more

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασάις 4: “Δοκιμή σε πιλοτικές περιοχές – ΠΕ4”

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασάις 4: “Δοκιμή σε πιλοτικές περιοχές – ΠΕ4” στο πλαίσιο του έργου “CO-EVOLVE4BG” του Προγράμματος Συνεργασίας ENI CBC MED 2014-2020.    

Επανάληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»

Αριθμός προκήρυξης 2/2022 (Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ- Τμήμα 1: 185653 και Τμήμα 2: 185683) Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 300.645,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Είδος σύμβασης – Τίτλος- Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης – Προϋπολογισμός Τίτλος : «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» Περιγραφή: Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που αποτελείται … Read more

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 4.1.4 και 5.1.3 του έργου «Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area» / «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και ακρωνύμιο «SMS-CBA» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 4.1.4 και 5.1.3 του έργου «Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area» / «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και ακρωνύμιο «SMS-CBA» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». … Read more

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου διακήρυξης του του υποέργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει σε Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του υποέργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»   με Κωδικό ΟΠΣ 5050770 και ΚΑΕ 2020ΕΠ03110031 Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει … Read more

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»

Αριθμός προκήρυξης 1/2022 (Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ- Τμήμα 1: 164463 και Τμήμα 2: 173553) Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 300.645,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Είδος σύμβασης – Τίτλος- Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης – Προϋπολογισμός Τίτλος : «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» Περιγραφή: Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που αποτελείται … Read more

Μετάβαση στο περιεχόμενο