Επανάληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»

Αριθμός προκήρυξης 2/2022 (Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ- Τμήμα 1: 185653 και Τμήμα 2: 185683) Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 300.645,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Είδος σύμβασης – Τίτλος- Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης – Προϋπολογισμός Τίτλος : «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» Περιγραφή: Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που αποτελείται … Read more

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 4.1.4 και 5.1.3 του έργου «Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area» / «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και ακρωνύμιο «SMS-CBA» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 4.1.4 και 5.1.3 του έργου «Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area» / «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και ακρωνύμιο «SMS-CBA» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». … Read more

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου διακήρυξης του του υποέργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει σε Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του υποέργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»   με Κωδικό ΟΠΣ 5050770 και ΚΑΕ 2020ΕΠ03110031 Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει … Read more

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»

Αριθμός προκήρυξης 1/2022 (Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ- Τμήμα 1: 164463 και Τμήμα 2: 173553) Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 300.645,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Είδος σύμβασης – Τίτλος- Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης – Προϋπολογισμός Τίτλος : «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» Περιγραφή: Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που αποτελείται … Read more

Πρόσκλσης εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για παροχής υπηρεσιών εμεπιρογνώμονα για την  «Yλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσης στο πλαίσιο του Π.Ε. 5 – Μεταφορά  (WP5 – Transfer) και δράσεων κεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο του Π.Ε. 6 – Κεφαλοποίηση (WP6- Capitalization) του έργου: “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLlyResponsIveENTerprises”

Πρόσκλσης εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για παροχής υπηρεσιών εμεπιρογνώμονα για την  «Yλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσης στο πλαίσιο του Π.Ε. 5 – Μεταφορά  (WP5 – Transfer) και δράσεων κεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο του Π.Ε. 6 – Κεφαλοποίηση (WP6- Capitalization) του έργου: “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLlyResponsIveENTerprises” και ακρωνύμιο “+RESILIENT” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος “INTERREGMED 2014 … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών (σχετικός κωδ. CPV ή παρεμφερείς), να καταθέσει την οικονομική προσφορά του, που αφορά σε παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του Πακέτου εργασίας 1, παραδοτέο D1.1.1 «Πλάνο προετοιμασίας για την Περιφέρεια ΑΜΘ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών (σχετικός κωδ. CPV ή παρεμφερείς), να καταθέσει την οικονομική προσφορά του, που αφορά σε παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του Πακέτου εργασίας 1, παραδοτέο D1.1.1 «Πλάνο προετοιμασίας για την Περιφέρεια ΑΜΘ» και σύναψη σύμβασης, με τη  … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας «Οικονομική Διαχείριση & Συντονισμός – ΠΕ1», «Επικοινωνία – ΠΕ2» και «Δοκιμή σε Πιλοτικές Περιοχές – ΠΕ4» στο πλαίσιο του έργου “Co-Evolve4BG”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών (σχετικός κωδ. CPV ή παρεμφερείς), να καταθέσει την οικονομική προσφορά του, που αφορά σε παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας «Οικονομική Διαχείριση & Συντονισμός – ΠΕ1», «Επικοινωνία – ΠΕ2» και «Δοκιμή σε Πιλοτικές Περιοχές … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου συνολικά δύο (2) εξωτερικών συνεργατών (ΣΜΕ 2/2021 με αρ. πρωτ.: 1942/19.07.2021 ΑΔΑ: ΩΓΨΛΟΡΡΨ-ΗΣΜ).

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου με τίτλο  «Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area» / «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και ακρωνύμιο «SMS-CBA» του … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη (ΣΜΕ 1/2021 με αρ. πρωτ.: 1941/19.07.2021 ΑΔΑ: ΩΞΥ2ΟΡΡΨ-9Κ3).

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου με τίτλο  «Co-evolution of coastal human activities & Med natural systems for sustainable tourism & Blue Growth in the Mediterranean» / «Συν-εξέλιξη των παράκτιων ανθρωπίνων … Read more

Συνοπτικός Διαγωνισμός του διαμεσογιακού προγράμματος Συνεργασίας «Λεκάνη της Μεσογείου» με ακρωνύμιο «Co-Evolve4BG»

Συνοπτικός Διαγωνισμός του διαμεσογιακού προγράμματος Συνεργασίας «Λεκάνη της Μεσογείου»  με ακρωνύμιο «Co-Evolve4BG» με τίτλο για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας «Ανάλυση σε Μεσογειακή Κλιμακα – ΠΕ3 (WP3: AnalysisatMediterraneanscale»

Μετάβαση στο περιεχόμενο