DACIAT (Βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και δημιουργία νέων προοπτικών στον τομέα του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας)

Στοιχεία του Έργου Τίτλος – EN: « Improvement of existing competences and building of new ones in the aquaculture fish products trade sector » Τίτλος – EL: «Βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και δημιουργία νέων προοπτικών στον τομέα του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας» Ακρωνύμιο του έργου: « DACIAT » Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας «CBC BLACK … Read more

CO-EVOLVE (Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού)

Το έργο στοχεύει στην ανάλυση και εκτίμηση της εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοσυστημάτων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ). Κεφαλαιοποιώντας μεθοδολογίες, πρότυπα και πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα έργα που συμμετείχε η Περιφέρεια (COASTANCE, FACECOAST και COASTGAP) επιχειρεί … Read more

FLOOD CBA#2 (Ανάλυση κόστους-οφέλους στην ανάπτυξη προτύπων για Αντιπλημμυρικά και Ασφάλεια – εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης πλημμύρας)

Διάρκεια έργου 24 μήνες, 1/1/2016 – 31/12/2017 Προϋπολογισμός Περιφέρειας ΑΜΘ: 90.000 € – Ποσοστό χρηματοδότησης, 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (το 25% θα χρηματοδοτηθεί από την κοστολόγησης εργατοωρών ενασχόλησης μονίμων υπαλλήλων με το έργο). Ωφελούμενη / Εμπλεκόμενη Υπηρεσία  Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Εταιρικό σχήμα: SIGMA CONSULTANTS, Εταιρεία Συμβούλων (Επικεφαλής Εταίρος), Ελλάδα Πανεπιστήμιο του Middlesex, Flood Hazard Research Center, … Read more

«RE-BLOCK» Reviving high-rise Blocks fo cohesive and green neighborhoods (Αναζωογόνηση κτιριακών συμπλεγμάτων για συνεκτικές και πράσινες γειτονιές).

Γενική Περιγραφή: Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αναγέννηση των αστικών περιοχών που περιλαµβάνουν υποβαθµισµένα κτηριακά συµπλέγµατα. Καθιστώντας αυτές τις γειτονιές ελκυστικές, µέσω της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, και αναπτύσσοντας παράλληλα µια ολοκληρωµένη εξατοµικευµένη προσέγγιση για την καταπολέµηση της φτώχειας, ενδυναµώνεται η κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Βασικές … Read more

«JTI-TARGET» Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή Τουριστική Πρωτοβουλία που στοχεύει στην Πολιτιστική Κληρονομιά (Αμοιβαία τουριστική πρωτοβουλία με στόχο την κοινή πολιτιστική κληρονομιά).

Γενική Περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κοινή προβολή των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων των εταίρων, μέσω έξυπνων εφαρμογών και νέων τεχνολογικών μέσων, για την ανάδειξη ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ήδη υπάρχουσες δράσεις από άλλους φορείς στο γεωγραφικό σύνολο της Περιφέρειας, προς αποφυγή επικαλύψεων. Κυριότερες Δράσεις: • Ψηφιακή δυναμική … Read more

«iGuide» Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and National Monuments (Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας).

Γενική Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος (iGuide) για την παροχή κοινωνικά εμπλουτισμένων ηλεκτρονικών τουριστικών υπηρεσιών τις οποίες θα μπορεί ο επισκέπτης να χρησιμοποιήσει μέσα από το κινητό του τηλέφωνο.  Το προτεινόμενοo σύστημα θα μπορεί να εξυπηρετήσει ένα πολύ μεγαλύτερο, σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις, εύρος χώρων και αξιοθέατων. Κύριοι τομείς εφαρμογής … Read more

«IPARTICIPATE» Immigrants Political Awareness Raising Through Instrumnets for Citizenship and Participation Activities (Ευαισθητοποίηση των νομίμων μεταναστών για οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση).

Γενική Περιγραφή: Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των νόμιμων μεταναστών (σε τοπικό επίπεδο) στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Σύμφωνα με τις κοινές βασικές αρχές της ΕΕ, η συμμετοχή των μεταναστών σε δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης και διαμόρφωσης των πολιτικών και των μέτρων ενσωμάτωσής τους, σε τοπικό επίπεδο, υποστηρίζει ευθέως την ίδια … Read more

«GIMMESHELTER» Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups [Κοινή Στρατηγική Κοινωνικής Προστασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (παιδιών).

Γενική Περιγραφή:  Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, είτε πρόκειται για θύματα γονεϊκής παραμέλησης είτε για θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, η βελτίωση της πληροφόρησης του πληθυσμού σε θέματα προστασίας παιδιών που κινδυνεύουν ή βρίσκονται σε επαιτεία υπό εκμετάλλευση ή είναι εγκαταλειμμένα. .Αναμενόμενα Αποτελέσματα: • Δημιουργία … Read more

Developing Senior Tourism in Remote Areas (Ανάπτυξη Τουρισμού για Ηλικιωμένους σε Απομακρυσμένες Περιοχές).

Developing Senior Tourism in Remote Areas (Ανάπτυξη Τουρισμού για Ηλικιωμένους σε Απομακρυσμένες Περιοχές). Γενική Περιγραφή:  Κύριος σκοπός του έργου TOURAGE είναι η ανταλλαγή και αξιοποίηση λύσεων μεταξύ των εταίρων, προκειμένου να βελτιωθούν οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στον τουρισμό για ηλικιωμένους. Τους εμπλεκόμενους φορείς θα απασχολήσουν κυρίως οι προκλήσεις και τα οφέλη, το μέλλον και οι … Read more

Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean (Ενεργειακή απόδοση σε οικίες χαμηλού κατασκευαστικού κόστους στο χώρο της Μεσογείου).

Energy Efficiency in Low–income Housing in the Mediterranean (Ενεργειακή απόδοση σε οικίες χαμηλού κατασκευαστικού κόστους στο χώρο της Μεσογείου). Γενική Περιγραφή:  Κύριος στόχος του έργου είναι να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και μηχανισμούς χρηματοδότησης για τη δημιουργία ενεργειακής απόδοση σε οικίες χαμηλού κόστους στο χώρο της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη των πολιτικών σχετικά με την ενεργειακή … Read more

Μετάβαση στο περιεχόμενο