Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων

Το έργο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων», που αναφέρεται γενικά με το ακρωνύμιο «+ RESILIENT», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED Το έργο «+ RESILIENT» βασίζεται στην συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από 8 Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καινοτομία που συμβάλλει στην αύξηση της … Read more

WILD LIFE FOR EVER – Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range / Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο

Στοιχεία του Έργου Τίτλος – EN:   Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range Τίτλος – EL:   Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο Ακρωνύμιο του έργου:  «WILD LIFE FOR EVER» Άξονας … Read more

SMS CBA Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area /Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή Ακρωνύμιο του έργου

Τίτλος – ΕΝ: Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area Τίτλος – EL: Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή Ακρωνύμιο του έργου: «SMS-CBA» Άξονας Προτεραιότητας: 2 – A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area (EL – Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή Περιοχή) Επενδυτική προτεραιότητα: 6c – Conserving, protecting, promoting … Read more

Co-Evolve4BG (Συν-εξέλιξη των παράκτιων δραστηριοτήτων & φυσικών συστημάτων για βιώσιμο τουρισμό & μπλε ανάπτυξη)

Το έργο Co-Evolve4BG στοχεύει στην ανάλυση και προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών οίκοσυστηματων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας την αειφόρο ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων βάσει των αρχών της ΟΔΠΖ /ΜΣΠ και της προώθησης της μπλε ανάπτυξης στη Μεσόγειο. Αυτό το έργο του προγράμματος ENI CBC MED εφαρμόζει τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης … Read more

CircPro – Smart Circular Procurement (Έξυπνες διαδικασίες Κυκλικών Προμηθειών)

Το έργο Smart Circular Procurement (Έξυπνες διαδικασίες Κυκλικών Προμηθειών), που αναφέρεται γενικά με το ακρωνύμιο CircPro, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe/ERDF. Το έργο στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης των περιφερειών των εταίρων σε εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία (CE), αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών προμηθειών. Όταν οι αρχές και τα … Read more

DACIAT (Βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και δημιουργία νέων προοπτικών στον τομέα του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας)

Στοιχεία του Έργου Τίτλος – EN: « Improvement of existing competences and building of new ones in the aquaculture fish products trade sector » Τίτλος – EL: «Βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και δημιουργία νέων προοπτικών στον τομέα του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας» Ακρωνύμιο του έργου: « DACIAT » Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας «CBC BLACK … Read more

iSee – Interregional Social Enterprise Empowerment / Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής

Τίτλος – EN:   Interregional Social Enterprise Empowerment Τίτλος – EL:   Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής Ακρωνύμιο του έργου:  «I-SEE» Άξονας Προτεραιότητας:      4 – A Socially Inclusive Cross Border area (EL –  Διασυνοριακή Περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς) Επενδυτική Προτεραιότητα:       9c – Providing support for social enterprises (EL – Υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων)   Ο συνολικός προϋπολογισμός για … Read more

CO-EVOLVE (Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού)

Το έργο στοχεύει στην ανάλυση και εκτίμηση της εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοσυστημάτων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ). Κεφαλαιοποιώντας μεθοδολογίες, πρότυπα και πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα έργα που συμμετείχε η Περιφέρεια (COASTANCE, FACECOAST και COASTGAP) επιχειρεί … Read more

FLOOD CBA#2 (Ανάλυση κόστους-οφέλους στην ανάπτυξη προτύπων για Αντιπλημμυρικά και Ασφάλεια – εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης πλημμύρας)

Διάρκεια έργου 24 μήνες, 1/1/2016 – 31/12/2017 Προϋπολογισμός Περιφέρειας ΑΜΘ: 90.000 € – Ποσοστό χρηματοδότησης, 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (το 25% θα χρηματοδοτηθεί από την κοστολόγησης εργατοωρών ενασχόλησης μονίμων υπαλλήλων με το έργο). Ωφελούμενη / Εμπλεκόμενη Υπηρεσία  Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Εταιρικό σχήμα: SIGMA CONSULTANTS, Εταιρεία Συμβούλων (Επικεφαλής Εταίρος), Ελλάδα Πανεπιστήμιο του Middlesex, Flood Hazard Research Center, … Read more

«RE-BLOCK» Reviving high-rise Blocks fo cohesive and green neighborhoods (Αναζωογόνηση κτιριακών συμπλεγμάτων για συνεκτικές και πράσινες γειτονιές).

Γενική Περιγραφή: Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αναγέννηση των αστικών περιοχών που περιλαµβάνουν υποβαθµισµένα κτηριακά συµπλέγµατα. Καθιστώντας αυτές τις γειτονιές ελκυστικές, µέσω της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, και αναπτύσσοντας παράλληλα µια ολοκληρωµένη εξατοµικευµένη προσέγγιση για την καταπολέµηση της φτώχειας, ενδυναµώνεται η κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Βασικές … Read more

Μετάβαση στο περιεχόμενο