Αρχαιολογία

 

  1. Διαβιβαστικό (αίτημα πληρωμής)
  2. Συνοπτική κατάσταση πληρωμών μισθοδοσίας με ονοματεπώνυμο δικαιούχων, συνολικές κρατήσεις και πληρωτέα ποσά
  3. Συνοπτική κατάσταση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο
  4. Αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο
  5. Συγκεντρωτική κατάσταση ημερομισθίων
  6. Αναλυτική κατάσταση ημερομισθίων
  7. Κατάσταση με Τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων (ΙΒΑΝ)
  8. Ταυτότητες οφειλών των δικαιούχων
  9. Ατομικό δελτίο εργαζομένων (με αναγραφή των ΑΦΜ)
  10. Παρουσιολόγιο προσωπικού (πρωτότυπο)
Μετάβαση στο περιεχόμενο