Ενδιάμεσος λογαριασμός έργου

A/A

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  
1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
2 ΑΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠ
5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ
6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ)
9 (*) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΓΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Για την πληρωμή (τελικός έλεγχος από Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών)

 • Τιμολόγιο
 • Απόδειξη είσπραξης
 • Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 για το ΦΠΑ θεωρημένη από την ΑΑΔΕ
 • Καταστατικό , Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι ο λογ/μος δεν είναι εκχωρημένος
 • Πιστοποιητικό μη λύσης (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (όπου απαιτείται)
 • Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων στο ΤΕΕ
 • Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ
 • Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων στο ΕΜΠ
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο