Ενδιάμεσος λογαριασμός μελετών

 

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 3. ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠ
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Για την πληρωμή (τελικός έλεγχος από Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών)

 • Τιμολόγιο
 • Απόδειξη είσπραξης
 • Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου
 • Καταστατικό , Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι ο λογ/μος δεν είναι εκχωρημένος
 • Πιστοποιητικό μη λύσης (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (όπου απαιτείται)
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο