Τελικός λογαριασμός έργου

A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  
1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την πληρωμή (τελικός έλεγχος από Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών)

 • Τιμολόγιο
 • Απόδειξη είσπραξης
 • Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 για το ΦΠΑ θεωρημένη από την ΑΑΔΕ
 • Καταστατικό , Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι ο λογ/μος δεν είναι εκχωρημένος
 • Πιστοποιητικό μη λύσης (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (όπου απαιτείται)
 • Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων στο ΤΕΕ
 • Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ
 • Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων στο ΕΜΠ
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο