CO-EVOLVE (Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού)

Το έργο στοχεύει στην ανάλυση και εκτίμηση της εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοσυστημάτων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ). Κεφαλαιοποιώντας μεθοδολογίες, πρότυπα και πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα έργα που συμμετείχε η Περιφέρεια (COASTANCE, FACECOAST και COASTGAP) επιχειρεί να αποδείξει μέσω πιλοτικών δράσεων τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα σχεδιασμού και εφαρμογής σχεδίων ΟΔΠΖ. Η συνοχή και η γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αναλύσεων θα πρέπει να παράγει μεγάλη και μακρόχρονη αποτελέσματα. Από τη μία πλευρά, θα προωθήσει την ανάπτυξη των πολιτικών και να αυξήσει το συντονισμό των στρατηγικών σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας την ορθή χρήση των εθνικών και κοινοτικών πόρων. Από την άλλη θα παράγει συγκεκριμένες δράσεις που επηρεάζουν τη ζωή των παράκτιων κοινοτήτων που ζουν από τον τουρισμό, την προώθηση στιβαρών και διάφανων διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Τέτοιες ενέργειες θα είναι η συστηματική παρακολούθηση, με βάση το οικοσύστημα και την δυναμική του, λαμβάνοντας υπόψη μελλοντικά σενάρια των φυσικών (δηλαδή την αλλαγή του κλίματος) και ανθρωπογενείς αλλαγές. Αυτή η δυναμική έννοια και προοπτική είναι το σήμα κατατεθέν της πρότασης.

Πιλοτική περιοχή – Περιοχή Μελέτη
1.Αλεξανδρούπολη – Μάκρη
2.Κεραμωτή – Θάσος
Πρόκειται να δημιουργηθούν σχέδια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), τα οποία θα διασφαλίζουν την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού στις δύο περιοχές. Μεταξύ
άλλων οι μελέτες θα επικεντρωθούν στην “υπερφόρτωση” των περιοχών τα τελευταία χρόνια δίνοντας την εναλλακτική ενίσχυσης και προώθησης άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων στην
συγκεκριμένη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή και στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιβαρυμένων
περιοχών.

Η Περιφέρεια ΑΜΘ, συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο έργο με βασικές αρμοδιότητες την συνολική διοίκηση, συντονισμό και καθοδήγηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος,του εταιρικού σχήματος για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από :
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Region of East Macedonia and Thrace)
2. Ένωση Παράκτιων Περιοχών Ευρώπης (Conference of peripheral maritime regions of Europe)
3. Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας-Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών (National Research Council – Institute of Marine Sciences)
4. Τμήμα του Herault (Department of Herault)
5. Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Dubrovnik Neretva DUNEA (Dubrovnik Neretva Regional Development Agency DUNEA)
6. Περιφέρεια Emilia-Romagna (Emilia-Romagna Region)
7. Ίδρυμα Λιμένων -Ινστιτούτο Μελετών και Συνεργασίας με την Κοινότητα της Βαλένθια (FUNDACION INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACION DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA )
8. Πανεπιστήμιο της Βενετίας Iuav (Iuav University of Venice)
9. Περιφερειακή Αρχή του Πάρκου Po Delta του Βένετο (Po Delta Park Veneto Region Authority )
10. Δράσεις προτεραιότητας προγραμμάτων Περιφερειακού Κέντρου Δράσης (Priority Actions Programme Regional Activity Centre)
11. Δημόσιο Ίδρυμα RERA S.D. για τον συντονισμό και την ανάπτυξη της Κομητείας του Split Dalmatia (Public Institution RERA S.D. for Coordination and Development of Split Dalmatia
County)
12. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (University of Thessaly)

Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.:  377.000,00 €

Συνολικός προϋπολογισμός έργου και εταίρων: 3 .000.000,00 €

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο