“Μέσο Διαπεριφερειακών Επενδύσεων Καινοτομίας (I3)” – Hμερίδα Eνημέρωσης (09 Δεκεμβρίου 2021

Το I3 στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας μέσω της Έξυπνης Εξειδίκευσης και της διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Οι προσκλήσεις υποβολής έργων στο πλαίσιο του Ι3 έχουν δύο σκέλη:

Σκέλος 1 — Χρηματοδοτική και συμβουλευτική στήριξη για επενδύσεις σε διαπεριφερειακά έργα καινοτομίας

Στόχος είναι η παροχή βοήθειας σε ώριμες εταιρικές σχέσεις, ώστε να επιταχύνουν τη διείσδυσή τους την αγορά και να επεκτείνουν καινοτόμες λύσεις σε κοινούς τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και να αναπτύξουν χαρτοφυλάκιο επενδυτικών έργων. Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ περισσότερο ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Το εν λόγω σκέλος είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένο προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που συχνά δεν διαθέτουν πόρους για να δοκιμάσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και την καινοτομία τους.

Σκέλος 2 — Χρηματοδοτική και συμβουλευτική στήριξη για την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Στόχος είναι η παροχή βοήθειας σε νέες εταιρικές σχέσεις, ώστε να επιταχύνουν τη διείσδυσή τους την αγορά και να επεκτείνουν καινοτόμες λύσεις σε κοινούς τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και να αναπτύξουν χαρτοφυλάκιο επενδυτικών έργων. Το σκέλος αυτό αποσκοπεί, ιδίως, στην ενίσχυση της ικανότητας των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να συμμετέχουν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, καθώς και της ικανότητας συμμετοχής σε εταιρικές σχέσεις με άλλες περιφέρειες.
Σύνδεσμος εγγραφής: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/I3_InfoDay2021_
Μετάβαση στο περιεχόμενο