118 περιφέρειες και τοπικές αρχές συμμετέχουν στην αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις πρώτες 118 περιφέρειες και τοπικές αρχές που θα συμμετάσχουν στην αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αποκαλούμενη αποστολή για την προσαρμογή, η οποία θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι εν λόγω περιφέρειες και τοπικές αρχές υπέγραψαν τον χάρτη αποστολής στο πρώτο φόρουμ της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Άλλες 17 ιδιωτικές εταιρείες, κέντρα υπηρεσιών, ερευνητικά δίκτυα και ομάδες τοπικής δράσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα βελτίωσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή θα εγκρίνουν τον Χάρτη και θα γίνουν φίλοι της αποστολής. Τα 118 υπογράφοντα μέρη προέρχονται από 18 κράτη μέλη, ενώ 6 ακόμη μέρη προέρχονται από χώρες συνδεδεμένες ή δυνητικά συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Η αποστολή για την προσαρμογή αποσκοπεί στη στήριξη τουλάχιστον 150 περιφερειών και κοινοτήτων με σκοπό την επιτάχυνση του μετασχηματισμού τους για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή έως το 2030. Θα βοηθήσει αυτές τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, να προετοιμαστούν και να μπορέσουν να τους διαχειριστούν, καθώς και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας.

Η αποστολή για την προσαρμογή θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 370 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-23.

Περισσότερες πληροφορίες και προσκλήσεις για χρηματοδότηση: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en

Φόρουμ σχετικά με την αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: https://cor.europa.eu/el/events/Pages/forum-mission-adaptation-climate-change-7-june-2022.aspx

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3527

Μετάβαση στο περιεχόμενο