Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: στήριξη σε πόλεις και σε πολίτες για τοπικές πρωτοβουλίες

Η Ευρωπαική Επιτροπή ανακοίνωσε τρεις νέες προσκλήσεις για την υλοποίηση του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους επί του πεδίου. Με τη στήριξη επιδιώκεται οι πολίτες, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις να ενστερνιστούν το έργο του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους και να το ενσωματώσουν στις κοινότητές τους.

Η πρώτη και η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, που δρομολογήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), επικεντρώνονται σε δραστηριότητες συμμετοχής των πολιτών και στη συνδημιουργία δημόσιων χώρων με τους πολίτες.

Η «πρόσκληση συμμετοχής των πολιτών» της κοινότητας του ΕΙΤ καλεί τους πολίτες να προσδιορίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις τους και είναι συναφείς με το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, και να συνεργαστούν σε λύσεις συσχεδιασμού. Τα έργα θα βοηθήσουν τους πολίτες να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες συνήθειες, να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή λύσεις και θα βοηθήσουν τα μέλη της κοινότητας να γίνουν παράγοντες αλλαγής.

Η πρόσκληση για τη «Συνδημιουργία δημόσιου χώρου» θα στηρίξει έργα που βρίσκουν καινοτόμες λύσεις στις θεματικές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Τα έργα καλούν τους τοπικούς φορείς να προτείνουν εμπνευσμένες, όμορφες και βιώσιμες ιδέες για τον επανασχεδιασμό δημόσιων χώρων σε πόλεις, αστικές και αγροτικές περιοχές, με στόχο τη δημιουργία νέων λύσεων μετασχηματισμού.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις δύο προσκλήσεις από το ΕΙΤ λήγει στις 29 Μαΐου 2022 στις 23:59 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Η τρίτη και τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με τίτλο «Στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους», παρέχει τεχνική βοήθεια σε μικρούς και μεσαίους δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν την ικανότητα ή την πλούσια εμπειρογνωσία που απαιτούνται για να μετατρέψουν τις ιδέες τους για τα έργα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους σε πραγματικότητα. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα επιλεχθούν 20 ιδέες για τοποκεντρικά έργα και θα λάβουν στήριξη ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους από ομάδα διεπιστημονικών εμπειρογνωμόνων, με στόχο να διαμορφωθούν οι έννοιες με άξονα το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους και τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 23 Μαΐου 2022 στις 17:00 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Δραστηριότητες συμμετοχής των πολιτών — Ιστότοπος πρόσκλησης: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/

Συνδημιουργία του δημόσιου χώρου — Ιστότοπος πρόσκλησης: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement/

Ιστότοπος προσκλήσεων για την υποστήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους:

https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2141

Μετάβαση στο περιεχόμενο