Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (συνοπτικός) για την υλοποίηση του έργου OD4GROWTH

Τίτλος Διακήρυξης: «Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων ανταλλαγής εμπειριών και επικοινωνίας του έργου “Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και επεξεργασίας των Ανοιχτών Δεδομένων για την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και του αστικού μετασχηματισμού” με ακρωνύμιο OD4GROWTH»,  με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατ. Μακεδονίας  Θράκης, Δ. Τσετινέ 7, 69132, Κομοτηνή, url: pta.gov.gr

Πληροφορίες: Χρήστος Πάρτσιας, τηλέφωνο 2531083000, ηλεκ. διεύθυνση partsias[@]pta.gov.gr

Αριθμός προκήρυξης 1/2024 (Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ- 281335)

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 57.580,65€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Είδος σύμβασης – Τίτλος- Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης – Προϋπολογισμός

Τίτλος : «Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων ανταλλαγής εμπειριών και επικοινωνίας του έργου “Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και επεξεργασίας των Ανοιχτών Δεδομένων για την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και του αστικού μετασχηματισμού” με ακρωνύμιο OD4GROWTH», Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του έργου.

CPV : 79413000-2 και 73000000-2

Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων (Ν 4412/2016). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με συστημικό διαγωνισμό α/α ΕΣΗΔΗΣ 281335

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο, στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.pta.gov.gr και www.promitheus.gov.gr , για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής/ αποσφράγισης των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 19/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη .Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22/01/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, από την αρμόδια επιτροπή

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος– μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή κράτος– μέλος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. και διαθέτουν τους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) για το ή τα τμήματα του διαγωνισμού που υποβάλουν προσφορά.

Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 2% της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού του έργου

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ισχύς των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δημοσιότητα Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΠΤΑ ΑΜΘ www.pta.gov.gr και του ΕΣΗΔΗΣ www.promitreus.gov.gr, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε τρείς περιφερειακές εφημερίδες

Χρηματοδότηση. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και από το ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα INTTEREG EUROPE.)

Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Τηλ. Επικοινωνίας,: 2132141216, Fax: 2132141229, ιστοσελίδα: http://www.aeppprocurement.gr , e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόδουλος Τοψίδης

Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο