Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου “+RESILIENT”

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για «Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Προβολή Πιλοτικής Δράσης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας- ΠΕ4 Δοκιμή (WP4: Testing) στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου: “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLlyResponsIveENTerprises” και ακρωνύμιο “+RESILIENT” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος “INTERREGMED 2014 – 2020”με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τη Διακήρυξη, προϋπολογισμού μέχρι 35.000,00 €(τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 28.225,81 €

Μετάβαση στο περιεχόμενο