Ολοκλήρωση Περιφερειακών Οδηγών (Regional Guidebook) στο πλαίσιο του έργου CircPro

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, το οποίο ξεκίνησε στις 01/06/2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/05/2023, μέσα από την επιτυχή υλοποίηση του συνόλου των εργασιών της 1ης Φάσης προχώρησε στη σύνταξη και ολοκλήρωση του Περιφερειακού Οδηγού (Regional Guidebook) για την ΠΑΜΘ, ο οποίος αποτελεί και χρησιμεύει ως Πρακτικός Οδηγός για τις Κυκλικές Προμήθειες απευθυνόμενος τόσο σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα όσο και σε προμηθευτές ή αγοραστές του ιδιωτικού τομέα.

Το έργο CircPro (Smart Circular Procurement – Έξυπνες διαδικασίες κυκλικών προμηθειών) στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία που σχετίζεται με την εθνική και περιφερειακή λήψη αποφάσεων, αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών προμηθειών. Το CircPro αντιμετωπίζει την πρόκληση να αναλύσει εάν οι αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και τα κριτήρια της Κυκλικής Προμήθειας θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα Περιφερειακά Μέσα Πολιτικής ως γενική αρχή ή ως κριτήρια ανάθεσης για να ενθαρρύνουν τους αιτούντες να εφαρμόζουν συστηματικά Κυκλικών Προμηθειών. Το ευρύ φάσμα των εργασιών του έργου έχει ως απώτερο στόχο μετά την λήξη του έργου οι Κυκλικές Προμήθειες να αποτελέσουν την καθιερωμένη πρακτική των δημοσίων προμηθειών.

Ο παρόν Περιφερειακός Οδηγός της ΠΑΜΘ αποτελεί έναν από τους δέκα συνολικά Περιφερειακούς Οδηγούς που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου CircPro καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το σύνολο των διοικητικών περιφερειών για κάθε έναν από τους 10 εμπλεκόμενους εταίρους του έργου.

Βασικός στόχος και αντικείμενο του Περιφερειακού Οδηγού της ΑΜΘ είναι να ευαισθητοποιήσει τους προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε θέσεις χάραξης πολιτικής για τις Κυκλικές Προμήθειες (ΚΠ) εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ. Ειδικότερα, ο Περιφερειακός Οδηγός στοχεύει να ενημερώσει όλους τους παραπάνω σχετικά με:

  • τον ορισμό των Κυκλικών Προμηθειών,
  • τα είδη των Κυκλικών Προμηθειών,
  • τα οφέλη των Κυκλικών Προμηθειών,

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παρουσίασης σύντομων πληροφοριών σχετικά με νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις Κυκλικές Προμήθειες σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό. Επιπλέον, ο Οδηγός δίνει στους προμηθευτές συγκεκριμένες ιδέες και παραδείγματα (τοπικά και διδαγμένα από τους εταίρους του έργου) σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των Κυκλικών Προμηθειών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επίσης, ο Περιφερειακός Οδηγός αποσκοπεί στη διάχυση των πληροφοριών μεταξύ των περιφερειών όλων των εταίρων του έργου CircPro ώστε να διευκολυνθεί η διαπεριφερειακή μάθηση.

Η Περιφέρεια ΑΜΘ αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για αλλαγή στο μοντέλο διενέργειας των δημοσίων προμηθειών, οι οποίες θα πρέπει να ενσωματώνουν και να εφαρμόζουν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, μέσα από τη συμβολή του έργου CircPro και του εταιρικού σχήματος προχώρησε στη διαμόρφωση του Περιφερειακού της Οδηγού για τις Κυκλικές Προμήθειες, ο οποίος είναι διαθέσιμος και προσβάσιμος σε κάθε φορέα, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που εμπλέκεται σε δημόσιες προμήθειες και μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ :

Η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ https://projects2014-2020.interregeurope.eu/circpro/library/#folder=2692

Πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ https://pta.gov.gr/erga/circpro/ αλλά και στο επίσημο ιστότοπο του έργου  www.interregeurope.eu/circpro/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,

Δημητρίου Τσετινέ 7, 69132, Κομοτηνή

Τηλέφωνο :  25310 83000, 83010 & 83020

ηλεκ. διευθυνση:  info[at]pta.gov.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο