Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου δύο (2) εξωτερικών συνεργατών (ΣΜΕ 2/2024 με αρ. πρωτ.: 138/18.01.2024ΑΔΑ: 9ΟΒ9ΟΡΡΨ-Ε6Η).

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Υποστήριξης του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001776, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του Κεφαλαίου 2 της Πρόσκλησης, είναι η 29 η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο