Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation» / «Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και επεξεργασίας των Ανοιχτών Δεδομένων για την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και του αστικού μετασχηματισμού» και ακρωνύμιο «OD4GROWTH» του Διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG EUROPE.

(ΣΜΕ 1/2024 με αρ. πρωτ.: 117/15.01.2024 ΑΔΑ: 9ΤΠΣΟΡΡΨ-8ΨΨ).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του Κεφαλαίου 2 της Πρόσκλησης, είναι η 25 η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο