Ολοκληρώθηκε το διακρατικό έργο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων», με το ακρωνύμιο «+ RESILIENT»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διακρατικό έργο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων», με το ακρωνύμιο «+ RESILIENT», στο οποίο συμμετείχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εταίρος

Το έργο «+ RESILIENT» βασίστηκε στην συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από 8 Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καινοτομία που συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην τόνωση νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία.

Στόχος του έργου ήταν να ξεκινήσει μια διαδικασία αλλαγής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο στις εμπλεκόμενες περιοχές, για την επιτυχή ενσωμάτωση της Πολιτικής Συνοχής (Europe 2020+).
Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να επηρεάσει θετικά και να προσαρμόσει/αλλάξει τα διάφορα διαρθρωτικά στοιχεία της πολιτικής που διέπει τους «Συνεργατικούς Σχηματισμούς με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση (SVRC)» με την αξιοποίηση της δυναμικής καινοτομίας που καθοδηγείται από την τεχνολογία, τις ανοιχτές βάσεις δεδομένων και επιτυχημένα μοντέλα με κοινωνική σημασία και αντίκτυπο, δημιουργώντας κοινωνικές αλυσίδες αξίας σε διακρατικό επίπεδο.

Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζόταν από 14 εταίρους από 8 χώρες:
Περιφέρεια της Βενετίας ως επικεφαλής εταίρος του έργου (Ιταλία), Πανεπιστήμιο ΑΙΞ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ (Γαλλία), Ίδρυμα για την εταιρική σχέση και την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών (Κροατία), Περιφέρεια της Ίστρια (Κροατία), RCDI – Δίκτυο Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Πορτογαλία), Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Ελλάδα), Εμπορικό Επιμελητήριο Τρεβίζο και Μπελούνο (Ιταλία), Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Αραγκόν (Ισπανία), Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (Ελλάδα), Ενεργή Βαρκελώνη SA SPM (Ισπανία), Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας (Ισπανία), Ίδρυμα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης (Σλοβενία), Εθνική Ένωση Ιταλικών Δήμων (Ιταλία), Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Αλβανίας (Αλβανία). Περιφερειακός συντονιστής για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα καιταμεία της Περιφέρειας της Ίστρια (AURORA)(Κροατία).
Περίοδος Υλοποίησης: 1.2.2018-30.4.2022

Ένας από τους βασικούς στόχους της ΠΑΜΘ, ήταν η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην ΠΑΜΘ, μέσα από την κατάρτιση, δικτύωση και προβολή τοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών που συμβάλλουν στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών της περιοχής. Αναφορικά με τις επιμέρους δράσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκαν:

  • Εργαστήρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
  • Επισκέψεις Μελέτης σε τοπικές Κοινωνικές Επιχειρήσεις
  • Δημιουργία Εκπαιδευτικό Υλικό για Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Το Εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο στα Ελληνικά και Αγγλικά μέσω της πλατφόρμας +RESILIENT μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ.
  • Δράσεις Ευαισθητοποίησης, δικτύωσης και ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο (όπως συνεντεύξεις τύπου, εργαστήριο διεύρυνσης  για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Scaling Up Workshop και Εκδήλωση Δικτύωσης-Scaling out roadshow )
  • 6 Διακρατικά Webinars (Τα μαγνητοσκοπημένα webinars βρίσκονται αναρτημένα στην σχετική πλατφόρμα +RESILIENT εδώ.)
  • Διακρατική Πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων +RESILIENT
  • Διακρατική πιλοτική δράση +RESILIENT LAB
  • Τα απολογιστικά βίντεο των δράσεων του έργου μπορείτε να παρακολουθήσετε στο εδώ

Μέσα από τις δράσεις του έργου οι τοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματισμοί με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση (SVRC) και άλλες επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κοινωνική Οικονομία από την ΠΑΜΘ, απέκτησαν την απαραίτητη γνώση για να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές τους επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν νέες καθώς και δικτυώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Το έργο +RESILIENT – ‘Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises’ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ‘INTERREG MED 2014 – 2020’.

Ιστοσελίδα έργου: https://plus-resilient.interreg-med.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο