Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 4.1.4 και 5.1.3 του έργου «Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area» / «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και ακρωνύμιο «SMS-CBA» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 4.1.4 και 5.1.3 του έργου «Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area» / «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και ακρωνύμιο «SMS-CBA» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δ. Τσετινέ 7, 69100 Κομοτηνή, Πληροφορίες: Κουλουρά Ελένη Τηλέφωνο: (+30) 25310-83000 Φαξ: (+30) 25310-83029, e-mail: info@pta.gov.gr
1. Προϋπολογισμός έργου: 58.965,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της Διακήρυξης.
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
2. Διάρκεια της σύμβασης: έως και την 30/06/2023 (Ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου SMS-CBA σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο) με δυνατότητα παράτασης χωρίς αύξηση του οικονομικού ανταλλάγματος.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής και κύρια δραστηριότητα: Μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή με δραστηριότητα την παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.
4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 79413000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.
5. Τόπος εκτέλεσης/Παράδοσης: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ, NUTS EL513
6. Είδος Σύμβασης: Υπηρεσίες
7. Αντικείμενο Σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην υλοποίηση των Παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 4.1.4 και 5.1.3 του έργου SMS-CBA.
8. Χρηματοδότηση Σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης είναι το πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.
9. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται: i) σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και ii) στις ιστοσελίδες www.pamth.gov.gr, www.pta.gov.gr β) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) έως την 15/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ.
10. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: Τρίτη 21/03/2023, Ώρα: 10:00 π.μ., στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
11. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
12. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
13. Ημερομηνία δημοσίευσης Ανοιχτού Διαγωνισμού: 03/03/2023.
14. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο