‘Εργα ΕΣΠΑ (ΚΗΦΗ-ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ κλπ)

1η Φάση ελέγχου Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

 1. Διαβιβαστικό έγγραφο με αίτημα καταβολής δόσης χρηματοδότησης
 2. Απόφαση ένταξης της  πράξης με συνημμένο το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου και τυχόν τροποποιήσεις της
 3. Απόφαση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα
 4. Βεβαίωση έναρξης του έργου
 5. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του έργου
 6. Extrait τραπεζικού λογαριασμού για την κίνηση του λογαριασμού του έργου (στους ενδιάμεσους λογαριασμούς)

2η Φάση ελέγχου Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Τιμολόγιο επιχορήγησης
 2. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του έργου στον οποίο θα γίνονται οι καταβολές των ποσών
 3. Καταστατικό σύστασης δικαιούχου φορέα με τις τυχόν τροποποιήσεις, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσίευση, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ
 4. Απόφαση συγκρότησης του ΔΣ και του νόμιμου εκπροσώπου, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσιευμένα, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ.
 5. Πιστοποιητικό μη λύσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται
 6. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται
 7. Φορολογική ενημερότητα. Εξαιρούνται τα Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα μη οφειλής
Μετάβαση στο περιεχόμενο