Έργα που υλοποιούνται από ΔΕΥΑ

1η Φάση ελέγχου Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων 

  1. Διαβιβαστικό έγγραφο του φορέα
  2. Απόφαση χρηματοδότησης

2η Φάση ελέγχου Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

  1. Τιμολόγιο επιχορήγησης
  2. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του έργου στον οποίο θα γίνονται οι καταβολές των ποσών
  3. Καταστατικό σύστασης δικαιούχου φορέα με τις τυχόν τροποποιήσεις, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσίευση, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ
  4. Απόφαση συγκρότησης του ΔΣ και του νόμιμου εκπροσώπου, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσιευμένα, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ.
  5. Πιστοποιητικό μη λύσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται
  6. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται
  7. Φορολογική ενημερότητα. Εξαιρούνται τα Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού
  8. Ασφαλιστική ενημερότητα μη οφειλής
Μετάβαση στο περιεχόμενο