Απ’ ευθείας ανάθεση

 

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 4. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
 5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (*)
 7. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (*)
 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠ
 9. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠ
 10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 12. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΓΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

(*) Όπου η διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης γίνεται με πρόσκληση και κατάθεση προσφορών

Για την πληρωμή (τελικός έλεγχος από Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών)

 • Τιμολόγιο
 • Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου
 • Πιστοποιητικό μη λύσης
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης
 • Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι ο λογ/μος δεν είναι εκχωρημένος
 • Καταστατικό , Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κλπ νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο