Διακήρυξη – Διαγωνισμός

 

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΑΠΟ ΔΙΑΠ)
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 5. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 6. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΦΥΛΛΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 7. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
 8. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
 9. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
 10. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 11. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
 12. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ >200.000,00€)
 14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑ
 15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΑ
 16. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 17. ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 18. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ)
 20. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
 21. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΣΠΑ) ΜΕ ΣΥΝΕΜΜΕΝΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
 22. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
 23. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
 24. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 25. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΓΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
 26. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΠ

Για την πληρωμή (τελικός έλεγχος από Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών)

 • Τιμολόγιο
 • Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου
 • Πιστοποιητικό μη λύσης
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης
 • Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι ο λογ/μος δεν είναι εκχωρημένος
 • Καταστατικό , Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κλπ νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο