Δικαιολογητικά επενδύσεων – επενδυτικού νόμου

1η φάση ελέγχου (από Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων)

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
 5. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
 6. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟ
 7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 8. ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
 9. ΣΗΜΑ ΕΟΤ (ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ)
 10. ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΠ

2η φάση ελέγχου (από Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

 1. Τιμολόγιο
 2. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού / Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρείας ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις
 3. Βεβαίωση υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί :
  1.  Τροποποιήσεων του καταστατικού
  2. Μη λύσης της εταιρείας και θέση σε εκκαθάριση
  3. μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό
 4. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:
  1. Μη πτώχευσης/μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
  2. Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, μη αίτηση για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (από ΕΦΚΑ)
 6. Φορολογική ενημερότητα για  είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο
 7. Πρακτικό ΔΣ για τις Α.Ε ή ΓΣ για τις ΕΠΕ, πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων σε περίπτωση κεφαλαιουχικής εταιρείας ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (εκτός Α.Ε. – ΕΠΕ – ΓΣ)  που δηλώνεται ότι :
  1. η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα
  2. Ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης – φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης
 8. Βεβαίωση τραπέζης με το ΙΒΑΝ του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου καταστήματος

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

 1. Όλα τα παραπάνω εκτός των Α.6 και Α.7
 2. Φορολογική ενημερότητα για  είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο είναι εκχωρημένη η επιχορήγηση
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα για  είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο είναι εκχωρημένη η επιχορήγηση
 4. Αντίγραφο σύμβασης εκχώρησης
 5. Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος στην οποία αναγράφονται :
  1. στοιχεία του βραχυπρόθεσμου δανείου και της σύμβασης εκχώρησης
  2. ημερομηνίες εκταμίευσης με τα αντίστοιχα εκταμιευθέντα ποσά
  3. σημερινό υπόλοιπο του κεφαλαίου του δανείου για το οποίο υφίσταται η σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης
  4. αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του Πιστωτικού Ιδρύματος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Β)

 1. Κατά περίπτωση, προσκόμιση πρακτικού ΔΣ(ΑΕ)/Πρακτικού ΓΣ (ΕΠΕ)/ Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων (ΙΚΕ) ή Υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/δημόσια υπηρεσία όπου δηλώνονται:
  1. το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ΥΠΕ….., δεν έχει εκχωρηθεί σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα
  2. ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης
 2. Βεβαίωση τραπέζης με το ΙΒΑΝ του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου καταστήματος

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο