Πρώτος λογαριασμός έργων

 

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ) ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 8. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΦΥΛΛΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 9. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
 10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 11. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ >200.000,00€)
 13. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
 14. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
 15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 16. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 17. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 18. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 19. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
 20. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ
 21. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
 22. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 23. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 24. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 25. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
 26. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 27. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)
 28. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ

 

Για την πληρωμή (τελικός έλεγχος από Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών)

 • Τιμολόγιο
 • Απόδειξη είσπραξης
 • Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 για το ΦΠΑ θεωρημένη από την ΑΑΔΕ
 • Καταστατικό , Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι ο λογ/μος δεν είναι εκχωρημένος
 • Πιστοποιητικό μη λύσης (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (όπου απαιτείται)
 • Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων στο ΤΕΕ
 • Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ
 • Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων στο ΕΜΠ
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο