Τελικός λογαριασμός μελετών

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
 2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ
 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την πληρωμή (τελικός έλεγχος από Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών)

 • Τιμολόγιο
 • Απόδειξη είσπραξης
 • Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου
 • Καταστατικό , Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι ο λογ/μος δεν είναι εκχωρημένος
 • Πιστοποιητικό μη λύσης (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (όπου απαιτείται)
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ
 • Αποδεικτικό καταβολής κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο