Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Υλοποιούμε Ευρωπαϊκά Προγράμματα προς υποβοήθηση του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας

Μεταξύ των σκοπών και αρμοδιοτήτων τουΠεριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι και η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, των χρηματοδοτήσεων των προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της περιφέρειας, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από Δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ..

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα προς υποβοήθηση του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας, είτε συμμετέχοντας το ίδιο ως εταίρος, είτε συμμετέχοντας η Περιφέρεια ως εταίρος. Στη δεύτερη περίπτωση αναθέτει η Περιφέρεια στο Ταμείο την υλοποίηση μέρους των δράσεων των έργων, κυρίως του οικονομικού και διοικητικού αντικειμένου αυτών. 

Έργα σε εξέλιξη...

EUNITE! EU Citizens Unite and Promote the European Project

Eunite – Ενωμένοι στην Ευρώπη Πολίτες της ΕΕ ενωθείτε και προωθήστε το Ευρωπαϊκό Μέλλον Το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στις Ευρωεκλογές του 2024. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια που απευθύνονται σε πολίτες όλων των ηλικιών, παρέχονται γνώσεις σχετικά με τη δομή, τους θεσμούς και τη λειτουργία της ΕΕ, καθώς οι θεσμοί

Read More »

RESIST – Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology

Περιφέρειες για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω της Καινοτομίας, της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Το RESIST θα ενισχύσει την αυθεντικότητα, θα επιταχύνει τον μετασχηματισμό και θα αυξήσει την προσαρμοστική ικανότητα 12 ευάλωτων στο κλίμα Περιφερειών της ΕΕ, εφαρμόζοντας 4 μεγάλης κλίμακας επιδείξεις ανθεκτικών καινοτομιών για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΚΑ) με πενταπλή έλικα

Read More »

OD4GROWTH – Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation

Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation (English description below) Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και επεξεργασίας Ανοιχτών Δεδομένων για την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και του αστικού μετασχηματισμού  Acronym: OD4GROWTH Το έργο OD4GROWTH τoυ προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE   στοχεύει στην ενθάρρυνση των περιφερειακών και τοπικών αρχών να

Read More »

Supporting the Regional Innovation and Entrepreneurship Ecosystem

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης και παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την καινοτομία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με σκοπό την υιοθέτηση του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Read More »

Έργα ολοκληρωμένα...

Partsias

Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων

Το έργο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων», που αναφέρεται γενικά με το ακρωνύμιο «+ RESILIENT», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED Το έργο «+ RESILIENT» βασίζεται στην συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από 8 Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καινοτομία που συμβάλλει στην αύξηση της

Read More »
Partsias

WILD LIFE FOR EVER – Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range / Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο

Στοιχεία του Έργου Τίτλος – EN:   Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range Τίτλος – EL:   Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο Ακρωνύμιο του έργου:  «WILD LIFE FOR EVER» Άξονας

Read More »
Partsias

SMS CBA Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area /Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή Ακρωνύμιο του έργου

Τίτλος – ΕΝ: Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area Τίτλος – EL: Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή Ακρωνύμιο του έργου: «SMS-CBA» Άξονας Προτεραιότητας: 2 – A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area (EL – Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή Περιοχή) Επενδυτική προτεραιότητα: 6c – Conserving, protecting, promoting

Read More »
Partsias

Co-Evolve4BG (Συν-εξέλιξη των παράκτιων δραστηριοτήτων & φυσικών συστημάτων για βιώσιμο τουρισμό & μπλε ανάπτυξη)

Το έργο Co-Evolve4BG στοχεύει στην ανάλυση και προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών οίκοσυστηματων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας την αειφόρο ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων βάσει των αρχών της ΟΔΠΖ /ΜΣΠ και της προώθησης της μπλε ανάπτυξης στη Μεσόγειο. Αυτό το έργο του προγράμματος ENI CBC MED εφαρμόζει τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Read More »
Partsias

CircPro – Smart Circular Procurement (Έξυπνες διαδικασίες Κυκλικών Προμηθειών)

Το έργο Smart Circular Procurement (Έξυπνες διαδικασίες Κυκλικών Προμηθειών), που αναφέρεται γενικά με το ακρωνύμιο CircPro, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe/ERDF. Το έργο στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης των περιφερειών των εταίρων σε εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία (CE), αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών προμηθειών. Όταν οι αρχές και τα

Read More »
Partsias

DACIAT (Βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και δημιουργία νέων προοπτικών στον τομέα του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας)

Στοιχεία του Έργου Τίτλος – EN: « Improvement of existing competences and building of new ones in the aquaculture fish products trade sector » Τίτλος – EL: «Βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και δημιουργία νέων προοπτικών στον τομέα του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας» Ακρωνύμιο του έργου: « DACIAT » Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας «CBC BLACK

Read More »
Partsias

iSee – Interregional Social Enterprise Empowerment / Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής

Τίτλος – EN:   Interregional Social Enterprise Empowerment Τίτλος – EL:   Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής Ακρωνύμιο του έργου:  «I-SEE» Άξονας Προτεραιότητας:      4 – A Socially Inclusive Cross Border area (EL –  Διασυνοριακή Περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς) Επενδυτική Προτεραιότητα:       9c – Providing support for social enterprises (EL – Υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων)   Ο συνολικός προϋπολογισμός για

Read More »
Partsias

CO-EVOLVE (Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού)

Το έργο στοχεύει στην ανάλυση και εκτίμηση της εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοσυστημάτων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ). Κεφαλαιοποιώντας μεθοδολογίες, πρότυπα και πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα έργα που συμμετείχε η Περιφέρεια (COASTANCE, FACECOAST και COASTGAP) επιχειρεί

Read More »
Partsias

FLOOD CBA#2 (Ανάλυση κόστους-οφέλους στην ανάπτυξη προτύπων για Αντιπλημμυρικά και Ασφάλεια – εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης πλημμύρας)

Διάρκεια έργου 24 μήνες, 1/1/2016 – 31/12/2017 Προϋπολογισμός Περιφέρειας ΑΜΘ: 90.000 € – Ποσοστό χρηματοδότησης, 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (το 25% θα χρηματοδοτηθεί από την κοστολόγησης εργατοωρών ενασχόλησης μονίμων υπαλλήλων με το έργο). Ωφελούμενη / Εμπλεκόμενη Υπηρεσία  Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Εταιρικό σχήμα: SIGMA CONSULTANTS, Εταιρεία Συμβούλων (Επικεφαλής Εταίρος), Ελλάδα Πανεπιστήμιο του Middlesex, Flood Hazard Research Center,

Read More »
Partsias

«RE-BLOCK» Reviving high-rise Blocks fo cohesive and green neighborhoods (Αναζωογόνηση κτιριακών συμπλεγμάτων για συνεκτικές και πράσινες γειτονιές).

Γενική Περιγραφή: Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αναγέννηση των αστικών περιοχών που περιλαµβάνουν υποβαθµισµένα κτηριακά συµπλέγµατα. Καθιστώντας αυτές τις γειτονιές ελκυστικές, µέσω της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, και αναπτύσσοντας παράλληλα µια ολοκληρωµένη εξατοµικευµένη προσέγγιση για την καταπολέµηση της φτώχειας, ενδυναµώνεται η κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Βασικές

Read More »
Partsias

«JTI-TARGET» Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή Τουριστική Πρωτοβουλία που στοχεύει στην Πολιτιστική Κληρονομιά (Αμοιβαία τουριστική πρωτοβουλία με στόχο την κοινή πολιτιστική κληρονομιά).

Γενική Περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κοινή προβολή των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων των εταίρων, μέσω έξυπνων εφαρμογών και νέων τεχνολογικών μέσων, για την ανάδειξη ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ήδη υπάρχουσες δράσεις από άλλους φορείς στο γεωγραφικό σύνολο της Περιφέρειας, προς αποφυγή επικαλύψεων. Κυριότερες Δράσεις: • Ψηφιακή δυναμική

Read More »
Partsias

«iGuide» Socially Enriched Mobile Tourist Guide for Unexploited Cultural and National Monuments (Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας).

Γενική Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος (iGuide) για την παροχή κοινωνικά εμπλουτισμένων ηλεκτρονικών τουριστικών υπηρεσιών τις οποίες θα μπορεί ο επισκέπτης να χρησιμοποιήσει μέσα από το κινητό του τηλέφωνο.  Το προτεινόμενοo σύστημα θα μπορεί να εξυπηρετήσει ένα πολύ μεγαλύτερο, σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις, εύρος χώρων και αξιοθέατων. Κύριοι τομείς εφαρμογής

Read More »
Partsias

«IPARTICIPATE» Immigrants Political Awareness Raising Through Instrumnets for Citizenship and Participation Activities (Ευαισθητοποίηση των νομίμων μεταναστών για οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση).

Γενική Περιγραφή: Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των νόμιμων μεταναστών (σε τοπικό επίπεδο) στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Σύμφωνα με τις κοινές βασικές αρχές της ΕΕ, η συμμετοχή των μεταναστών σε δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης και διαμόρφωσης των πολιτικών και των μέτρων ενσωμάτωσής τους, σε τοπικό επίπεδο, υποστηρίζει ευθέως την ίδια

Read More »
Partsias

«GIMMESHELTER» Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups [Κοινή Στρατηγική Κοινωνικής Προστασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (παιδιών).

Γενική Περιγραφή:  Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, είτε πρόκειται για θύματα γονεϊκής παραμέλησης είτε για θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, η βελτίωση της πληροφόρησης του πληθυσμού σε θέματα προστασίας παιδιών που κινδυνεύουν ή βρίσκονται σε επαιτεία υπό εκμετάλλευση ή είναι εγκαταλειμμένα. .Αναμενόμενα Αποτελέσματα: • Δημιουργία

Read More »
Partsias

Developing Senior Tourism in Remote Areas (Ανάπτυξη Τουρισμού για Ηλικιωμένους σε Απομακρυσμένες Περιοχές).

Developing Senior Tourism in Remote Areas (Ανάπτυξη Τουρισμού για Ηλικιωμένους σε Απομακρυσμένες Περιοχές). Γενική Περιγραφή:  Κύριος σκοπός του έργου TOURAGE είναι η ανταλλαγή και αξιοποίηση λύσεων μεταξύ των εταίρων, προκειμένου να βελτιωθούν οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στον τουρισμό για ηλικιωμένους. Τους εμπλεκόμενους φορείς θα απασχολήσουν κυρίως οι προκλήσεις και τα οφέλη, το μέλλον και οι

Read More »
Partsias

Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean (Ενεργειακή απόδοση σε οικίες χαμηλού κατασκευαστικού κόστους στο χώρο της Μεσογείου).

Energy Efficiency in Low–income Housing in the Mediterranean (Ενεργειακή απόδοση σε οικίες χαμηλού κατασκευαστικού κόστους στο χώρο της Μεσογείου). Γενική Περιγραφή:  Κύριος στόχος του έργου είναι να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και μηχανισμούς χρηματοδότησης για τη δημιουργία ενεργειακής απόδοση σε οικίες χαμηλού κόστους στο χώρο της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη των πολιτικών σχετικά με την ενεργειακή

Read More »
Partsias

Coastal Governance and Adaptation Policies in Mediterranean/ (Παράκτια Διαχείριση και Πολιτικές Προσαρμογής).

Σύντομη περιγραφή του έργου: Οι παράκτιες ζώνες της Μεσογείου είναι ένα από τα πιο απειλούμενα με συνέπειες CC, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις περιβαλλοντικές και τις υποδομές τους, την αξία και την ταυτόχρονη στελέχη όπως η διάβρωση, εισροής του θαλασσινού νερού, littoralization, κλπ. Το έργο αυτό γεννήθηκε μετά από περισσότερα από 10 χρόνια κοινών εμπειριών σε

Read More »

«SHELL-OPT» Optimization possibilities for management of shellfish production and marketing in the region of Eastern Macedonia and Thrace (Δυνατότητες Βελτιστοποίησης της διαχείρισης της παραγωγής και της διάθεσης οστρακοειδών από την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

«SHELL-OPT» Optimization possibilities for management of shellfish production and marketing in the region of Eastern Macedonia and Thrace (Δυνατότητες Βελτιστοποίησης της διαχείρισης της παραγωγής και της διάθεσης οστρακοειδών από την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Περιγραφή φυσικού αντικείμενου: Το πρόγραμμα αφορά έρευνα, καταγραφή και αξιολόγηση της παρουσίας τοξικών ειδών μικροφυκών στο θαλασσινό νερό, με παράλληλη συσχέτιση της παρουσίας τούς με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο μικρόκλιμα των μυδοκαλλιεργειών της επιλεγμένης

Read More »
Μετάβαση στο περιεχόμενο