Ευρωπαϊκά Προγράμματα

υλοποιούμε Ευρωπαϊκά Προγράμματα προς υποβοήθηση του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας

Μεταξύ των σκοπών και αρμοδιοτήτων τουΠεριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι και η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, των χρηματοδοτήσεων των προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της περιφέρειας, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από Δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ..

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα προς υποβοήθηση του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας, είτε συμμετέχοντας το ίδιο ως εταίρος, είτε συμμετέχοντας η Περιφέρεια ως εταίρος. Στη δεύτερη περίπτωση αναθέτει η Περιφέρεια στο Ταμείο την υλοποίηση μέρους των δράσεων των έργων, κυρίως του οικονομικού και διοικητικού αντικειμένου αυτών. 

Έργα σε εξέλιξη...

WILD LIFE FOR EVER – Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range / Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο

Στοιχεία του Έργου Τίτλος – EN:   Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and

Έργα ολοκληρωμένα...

CO-EVOLVE (Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού)

Το έργο στοχεύει στην ανάλυση και εκτίμηση της εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοσυστημάτων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας

«RE-BLOCK» Reviving high-rise Blocks fo cohesive and green neighborhoods (Αναζωογόνηση κτιριακών συμπλεγμάτων για συνεκτικές και πράσινες γειτονιές).

Γενική Περιγραφή: Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αναγέννηση των αστικών περιοχών που περιλαµβάνουν υποβαθµισµένα κτηριακά συµπλέγµατα. Καθιστώντας αυτές

«JTI-TARGET» Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή Τουριστική Πρωτοβουλία που στοχεύει στην Πολιτιστική Κληρονομιά (Αμοιβαία τουριστική πρωτοβουλία με στόχο την κοινή πολιτιστική κληρονομιά).

Γενική Περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κοινή προβολή των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων των εταίρων, μέσω έξυπνων εφαρμογών

«IPARTICIPATE» Immigrants Political Awareness Raising Through Instrumnets for Citizenship and Participation Activities (Ευαισθητοποίηση των νομίμων μεταναστών για οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση).

Γενική Περιγραφή: Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των νόμιμων μεταναστών (σε τοπικό επίπεδο) στο οικονομικό, κοινωνικό

«GIMMESHELTER» Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups [Κοινή Στρατηγική Κοινωνικής Προστασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (παιδιών).

Γενική Περιγραφή:  Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, είτε πρόκειται για θύματα γονεϊκής παραμέλησης είτε

Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean (Ενεργειακή απόδοση σε οικίες χαμηλού κατασκευαστικού κόστους στο χώρο της Μεσογείου).

Energy Efficiency in Low–income Housing in the Mediterranean (Ενεργειακή απόδοση σε οικίες χαμηλού κατασκευαστικού κόστους στο χώρο της Μεσογείου). Γενική Περιγραφή:  Κύριος στόχος του έργου είναι να

«SHELL-OPT» Optimization possibilities for management of shellfish production and marketing in the region of Eastern Macedonia and Thrace (Δυνατότητες Βελτιστοποίησης της διαχείρισης της παραγωγής και της διάθεσης οστρακοειδών από την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

«SHELL-OPT» Optimization possibilities for management of shellfish production and marketing in the region of Eastern Macedonia and Thrace (Δυνατότητες Βελτιστοποίησης της διαχείρισης της παραγωγής και της διάθεσης οστρακοειδών από την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Περιγραφή

Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs (Κοινές στρατηγικές καθοδηγούμενης άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης γεωργίας μειωμένων εισροών)

Γενική Περιγραφή: Πρόκειται για την εφαρμογή μιας νέας μεθόδου γεωργικής πρακτικής, που ονομάζεται «γεωργία ακριβείας». Η εφαρμογή της «γεωργίας ακριβείας»

Flood Warning System Establishment in Arda River Basin For Minimizing the Risk in the Cross Area (Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών για την λεκάνη απορροής του Άρδα με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου στην περιοχή των συνόρων).

Γενική Περιγραφή:  Το έργο υλοποιείται στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Βουλγαρίας-Ελλάδας και στοχεύει στη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (EWS) για πλημμύρες,

Cross border transport connections and communications – the basis for improving quality of life (Διασυνοριακές συνδέσεις μεταφορών και επικοινωνιών-Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις συνοριακές περιοχές).

Γενική Περιγραφή:  Στόχος του έργου είναι να προωθήσει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή μέσα από τη δημιουργία ενός

Through prevention to Preserve the natural beauty of the Rhodope mountain (Προστασία της φυσικής ομορφιάς της ορεινής Ροδόπης μέσω της πρόληψης).

Through prevention to Preserve the natural beauty of the Rhodope mountain (Προστασία της φυσικής ομορφιάς της ορεινής Ροδόπης μέσω της πρόληψης). Γενική Περιγραφή:  Στόχος του έργου είναι η διαφύλαξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο