Πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων για το νέο μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία (Ι3).

Η Επιτροπή προκήρυξε την πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων για το νέο μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία (Ι3).
Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την περίοδο 2021-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 570 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εμπορικής αξιοποίησης και της επέκτασης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας σε κοινούς τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης. Το μέσο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας με ισχυρή διάσταση συνοχής, καθώς τουλάχιστον το ήμισυ του προϋπολογισμού του θα διατεθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
Το I3 θα στηρίξει τις εταιρικές σχέσεις ερευνητών, επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων διοικήσεων για τον προσδιορισμό και τη βελτίωση κοινών τομέων επενδύσεων. Θα υποστηριχθούν επίσης συνέργειες με δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του προγράμματος για την ενιαία αγορά. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το I3, ύψους 145 εκατ. ευρώ, θα καλύψει τα έτη 2021 και 2022.
Περισσότερες πληροφορίες:
Προσκλήσεις υποβολής έργων:
Μετάβαση στο περιεχόμενο