Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.

Το ακριβές περιεχόμενο των προτεινόμενων μέτρων ενημέρωσης θα εξαρτηθεί από τη συντακτική επιλογή των αιτούντων. Η συντακτική ανεξαρτησία θα διασφαλίζεται με χάρτη ανεξαρτησίας ο οποίος θα αποτελεί μέρος της συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δικαιούχων της επιχορήγησης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων: 11/1/2022 στις 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των έργων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 7.000.000 EUR.Το ποσό της επιχορήγησης θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο σε 300 000 EUR.

Μετάβαση στο περιεχόμενο