Έκθεση στρατηγικής με τίτλο “Διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο”

Η Επιτροπή ενέκρινε  την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022 με τίτλο «Διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο». Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιτάχυνση των δύο μεταβάσεων, η έκθεση προσδιορίζει δέκα βασικούς τομείς δράσης με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συνοχής μεταξύ των κλιματικών και των ψηφιακών φιλοδοξιών μας. Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ θα ενισχύσει τη διατομεακή ανθεκτικότητά της και την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις από σήμερα έως το 2050.

Η έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022 παρουσιάζει μια μελλοντοστραφή και ολιστική ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο μεταβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των νέων και των αναδυόμενων τεχνολογιών, καθώς και βασικούς γεωπολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και κανονιστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη διασύνδεσή τους — δηλαδή την ικανότητά τους να αλληλοενισχύονται.

Ιστότοπος της έκθεσης στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022:

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2022-strategic-foresight-report_el

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_4006

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_4004

Μετάβαση στο περιεχόμενο