Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή εγκαινίασε την «Kohesio», μια δημόσια διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για πάνω από 1,5 εκατ. έργα στα 27 κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή εγκαινίασε την «Kohesio», μια δημόσια διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για πάνω από 1,5 εκατ. έργα στα 27 κράτη μέλη, τα οποία έχουν λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) από το 2014. Για πρώτη φορά δημιουργείται και ανοίγει για το κοινό μια τόσο ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεδομένων για έργα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Η δημιουργία της απαίτησε τη στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ή περιφέρειες, καθώς τα έργα συνοχής τελούν υπό τη διαχείριση των εθνικών και περιφερειακών αρχών.

 

Η πλατφόρμα Kohesio καθιστά διαθέσιμες σε όλους τις πληροφορίες που κατέχουν οι διαχειριστικές αρχές. Ο εντυπωσιακός πλούτος δεδομένων της αποτυπώνει τη ζωτική συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή των περιφερειών της ΕΕ, καθώς και στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, μέσω της εφαρμογής και της χρηματοδότησης ευρέος φάσματος πολιτικών προτεραιοτήτων στα κράτη μέλη. Ενθαρρύνει επίσης τον εντοπισμό και τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ διαφορετικών περιφερειών και κρατών μελών.

Τι μπορεί να προσφέρει η Kohesio;

  • τυποποιημένα δεδομένα για 1,5 εκατ. έργα της περιόδου χρηματοδότησης 2014-2020, στα οποία περιλαμβάνονται σύνδεσμοι που παραπέμπουν στα αντίστοιχα προγράμματα και ταμεία·

  • τυποποιημένα δεδομένα για 500.000 δικαιούχους έργων και την κατάσταση υλοποίησης των έργων·

  • δεδομένα που καλύπτουν πάνω από 300 επιχειρησιακά προγράμματα και στα 27 κράτη μέλη·

  • διαδραστικός χάρτης που επιτρέπει τη γεωγραφική ανάκτηση των δεδομένων·

  • όλες οι πληροφορίες πρόκειται να μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

 
Πλατφόρμα Kohesio: https://kohesio.ec.europa.eu/
Μετάβαση στο περιεχόμενο