Παρακολούθηση Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Φορέας Παρακολούθησης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας ΑΜΘ 

Τον   ΠΤΑ έχει οριστεί ως  Φορέας Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) της Περιφέρειας Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Οι αρμοδιότητες είναι  :

  1. Την παρακολούθηση της προόδου της RIS3 και της αξιολόγησης της, με σκοπό την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων καθώς και την εκτίμηση της καταλληλότητας και της ορθότητας των επιλογών πολιτικής και στρατηγικών στόχων.
  2. Την ανάλυση της συνάφειας των δράσεων που εμπίπτουν στη λογική παρέμβασης της εγκεκριμένης RIS3 καθώς και την διαμόρφωση τεκμηριωμένης πρότασης επιλογής και τροποποίησης του πλέγματος δεικτών παρακολούθησης της Στρατηγικής, στο πλαίσιο ενσωμάτωσης μιας κοινής αντίληψης των ορισμών και των τρόπων υπολογισμού των δεικτών.
  3. Την εκπόνηση των εκθέσεων παρακολούθησης, την αποστολή τους για ενημέρωση της πορείας υλοποίησής της, στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού.
  4. Την διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης και παραλαβής της αξιολόγησης της Περιφερειακής RIS3 σε εξωτερικό αξιολογητή καθώς και τη διάθεση της στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού.
  5. Την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση στοιχείων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της RIS3.
  6. Την σταθερή συνεργασία και δικτύωση με όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την υλοποίηση της RIS3, στη βάση της ανταλλαγής εμπειριών καθώς και της συμμετοχής στα διαδραστικά εργαστήρια της Πλατφόρμας S3 του Joint Research Centre (JRC).
  7. Την συμμετοχή στις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης που διενεργούνται στην Περιφέρεια ή σε εθνικό επίπεδο, στις υπάρχουσες πλατφόρμες καινοτομίας.
  8. Την συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων και με τον Φορέα Παρακολούθησης της Εθνικής RIS3.
  9. Την διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τυχόν αναθεωρήσεις της Περιφερειακής RIS3.

Στο πλαίσιο των αρμοδιότητων του υλοποιεί το έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη” με τίτλο “Μηχανισμός Υποστήριξης του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας” 

Μετάβαση στο περιεχόμενο