Οργανωτική Δομή

οργάνωση και στελέχωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Η οργάνωση και στελέχωση του Π.Τ.Α. καθορίζεται από τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.193 του Ν.3852/2010.

Σήμερα ισχύει η αρίθ. Υ.Α. 236159/2022  (ΦΕΚ 5855Β΄/17.11.22), «Κανονισμός Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης».

Αρμοδιότητες Διευθυντή

Ο Διευθυντής διευθύνει τις Υπηρεσίες του ΠΤΑ-ΑΜΘ και συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες Tμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Το γενικό αντικείμενο του Τμήματος είναι η διαχείριση σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεως φορέων του δημόσιου τομέα, άλλων νομικών προσώπων,χρηματοδοτήσεων προερχόμενων από προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά, τα νομαρχιακά , τα τοπικά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της περιφέρειας.

Αρμοδιότητες Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης ετήσιου προϋπολογισμού, εσόδων, εξόδων έργων και επενδύσεων του Ταμείου. Σύνταξη ισολογισμού, απολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Έλεγχος των δαπανών, βεβαίωση τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Λογιστική παρακολούθηση  εσόδων/δαπανών, διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών. Μισθοδοσία. Ταμειακή διαχείριση (εισπράξεις/πληρωμές) του Ταμείου.

Αρμοδιότητες Τμήματος Προμηθειών

Γενικό αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η διαχείριση των διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών κάθε είδους και από κάθε πηγή χρηματοδότησης. 

Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραμματειακή υποστήριξη της υπηρεσίας, του Προέδρου και του Δ.Σ.,  τήρηρη αρχείου, πρωτοκόλληση – διαχείριση εγγράφων, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και ανάπτυξης προσωπικού, παρακολούθηση και τήρηση διαδικασιών αξιολόγησης, εκπαίδευση και μητρώο προσωπικού. Μέριμνα για την σύνταξη – επικαιροποίηση κανονισμών λειτουργίας, επικαιορποίηση προτύπων εγγράφων, ορθή προβολή των δράσεων του ΠΤΑ ΑΜΘ. Συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανωτικές μονάδες και το γραφείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την απλοποίηση και απλούστευση διοικητικών διαδιακασιών. Λοιπές διοικητικές υπηρεσίες υποστήριξης εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας. 

Αρμοδιότητες Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων

Γενικό αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων, που αναθέτει στο ΠΤΑ-ΑΜΘ η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων, η συμμετοχή σε προγράμματα  της Ε.Ε., η εκτέλεση έργων, η  παροχή υπηρεσιών και η εφαρμογή προγραμμάτων για λογαριασμό του ΠΤΑ-ΑΜΘ και της Περιφέρειας.

Αρμοδιότητες Τμήματος Εξυπνης Εξειδίκευσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γενικό αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η παρακολούθηση υλοποίησης  της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο  αρμοδιοτήτων του ΠΤΑ-ΑΜΘ ως Φορέας Παρακολούθησης. Παρέχει επιστημονικοτεχνική υποστήριξη σε θέματα Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, είναι αρμόδιο για την μηχανογράφηση του ΠΤΑ-ΑΜΘ. Το Τμήμα διαρθρώνεται σε δύο επιμέρους γραφεία, ήτοι α) το Γραφείο Έξυπνης Εξειδίκευσης και β) το  Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Νομική Υπηρεσία

Γενικό αντικείμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αποτελεί η  προετοιμασία χειρισμού ζητημάτων νομικού ενδιαφέροντος, που απασχολούν το φορέα, έχει συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Γενικό αντικείμενο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) είναι η διασφάλιση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 37 ΓΚΠΔ)

Υπεύθυνος Ασφαλείας (CSO)

Γενικό αντικείμενο του Υπεύθυνου Ασφαλείας είναι η διασφάλιση της ασφαλείας  tων διαδικασιών, των συστημάτων και της  καθημερινής λειτουργίας του ΠΤΑ-ΑΜΘ. Λειτουργεί σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) και τις επιμέρους υπηρεσίες του ΠΤΑ-ΑΜΘ

Υπεύθυνος Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου

Γενικό αντικείμενο του Υπευθύνου Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΠΤΑ-ΑΜΘ μέσω Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Μετάβαση στο περιεχόμενο