Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την υλοποίηση του έργου CoΕvolve4BG του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου CoΕvolve4BG του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την υλοποίηση του έργου CoΕvolve4BG του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο