Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατιγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 με την απόφαση 66021/29-06/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισμό στρατηγικών περιοχών παρέμβασης (προτεραιότητες), στις οποίες επικεντρώνονται οι επενδύσεις. Ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων βασίζεται τόσο στην ανάλυση των ισχυρών σημείων και των δυνατοτήτων της οικονομίας όσο και στη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) στην οποία συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ΔΕΑ είναι εξωστρεφής προσέγγιση, υιοθετεί μια ευρεία άποψη για την καινοτομία και υποστηρίζεται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης.

2. Τομείς προτεραιότητες
Η πραγματοποιηθείσα ανάλυση κατά τον σχεδιασμό της νέας Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) οδήγησε στον προσδιορισμό οκτώ τομέων προτεραιότητας, στους οποίους η χώρα παρουσιάζει πλεονεκτήματα και στους οποίους θα μπορούσε να στηριχθεί η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής:
 Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 Ψηφιακές Τεχνολογίες
 Αειφόρος Ενέργεια
 Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
 Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Οι ανωτέρω οκτώ τομείς προτεραιότητας είναι παρόμοιοι με τους αντίστοιχους της περιόδου 2014-2020.
Οι Περιφέρειες έχουν εξειδικεύσει τις προτεραιότητές τους στο πλαίσιο των οκτώ τομέων. Οι προτεραιότητες αυτές αποτελούν και την αντίστοιχη περιφερειακή εξειδίκευση της ΕΣΕΕ.

 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.  http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203359

Μετάβαση στο περιεχόμενο