Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας «Οικονομική Διαχείριση & Συντονισμός – ΠΕ1», «Επικοινωνία – ΠΕ2» και «Δοκιμή σε Πιλοτικές Περιοχές – ΠΕ4» στο πλαίσιο του έργου “Co-Evolve4BG”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών (σχετικός κωδ. CPV ή παρεμφερείς), να καταθέσει την οικονομική προσφορά του, που αφορά σε παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας «Οικονομική Διαχείριση & Συντονισμός – ΠΕ1», «Επικοινωνία – ΠΕ2» και «Δοκιμή σε Πιλοτικές Περιοχές – ΠΕ4» και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 32.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων (25.967,74 €  άνευ ΦΠΑ), σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο