Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου διακήρυξης του του υποέργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει σε Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του υποέργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»   με Κωδικό ΟΠΣ 5050770 και ΚΑΕ 2020ΕΠ03110031

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας σχόλια ή και παρατηρήσεις μέσω της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr, έτσι ώστε η επικείμενη διακήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το ΠΤΑ ΑΜΘ θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Τεύχους Διακήρυξης. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία του μηχανισμού υποστήριξης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΑΜΘ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 300.645,16€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 372.800,00€) .

Η Προκαταρτική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 24/02/2023

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο