Ανάρτηση οριστικών πινάκων της με αριθ. πρωτ. 117/15-01-2024 (ΣΜΕ1/2024) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση οριστικών πινάκων της με αριθ. πρωτ. 117/15-01-2024 (ΣΜΕ1/2024) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Έχοντας υπόψη
1. την αρ. πρωτ. 117/15-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
2. την με αρ. 2/9/12-3-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΜΑΟΡΡΨ-ΡΛΨ) απόφαση της 2 ης /2024 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΑΜ-Θ περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης,

Ανακοινώνει την ανάρτηση των οριστικών πινάκων: Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και  Αποκλειομένων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 117/15-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για την θέση με Κωδ. Απασχόλησης: 103 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation- Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και επεξεργασίας των Ανοιχτών Δεδομένων για την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και του αστικού μετασχηματισμού» και ακρωνύμιο «OD4GROWTH», του Προγράμματος Interreg Europe.

Μετάβαση στο περιεχόμενο