Ανάρτηση οριστικών πινάκων της με αριθ. πρωτ. 138/18-01-2024 (ΣΜΕ2/2024) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Έχοντας υπόψη
1. την αρ. πρωτ. 138/18-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου,
2. την με αρ. 2/10/12-3-2024 (ΑΔΑ: ΨΨΓΗΟΡΡΨ-ΚΟ2) απόφαση της 2 ης /2024 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΑΜ-Θ περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ανακοινώνει την ανάρτηση των οριστικών πινάκων : Κατάταξης και Βαθμολογίας  Υποψηφίων καθώς και Αποκλειομένων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 138/18-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, για τις θέσεις με Κωδ. Απασχόλησης 101 και 102 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Υποστήριξης του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001776, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027».

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο