Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) αποτελεί το γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης προς τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το ΠΣΕΚ αποτελεί ένα ουσιαστικό όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ). Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών και του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:
(1) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
(2) Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου−Περιφέρειας.
(3) Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές.
(4) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
(5) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως: (i) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού, (ii) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις, (iii) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές, και (iv) Ο προσδιορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται.

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία Γρηγορίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Παυλίδης,  Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΔΠΘ, Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α΄) Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Παράρτημα Ξάνθης 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λουκάς Αυγέρης, Πολιτικός Μηχανικός, Ελ. Επαγγελματίας

ΜΕΛΗ:
Αντώνιος Γαστεράτος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ 
Γεώργιος Μπρούφας, Καθηγητής ΔΠΘ Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Εμμανουήλ Κουτράκης, Ερευνητής Α’ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ
Βασίλειος Διαμαντής, Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δρ. Μηχανικός
Μάριος Ζήκος, Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών, Ιδ. Υπάλληλος
Χρήστος Σπανδωνίδης, Δρ. Μηχανικός – Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική, Chief Technology Officer), Ιδ. Υπάλληλος
Κων/νος Χουβαρδάς, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 371280/5162 /12-12-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ: 1173/Υ.Ο.Δ.Δ/16-12-2022).

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο