1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Υλικών, Κατασκευών & Βιομηχανίας

Τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της προτεραιότητας Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία (ΥΚΑ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Σκοπός της συνάντησης (η οποία διοργανώθηκε διαδικτυακά) ήταν η εισαγωγή και αρχική ενημέρωση των μελών αφενός για το ρόλο των Συμβουλευτικών Ομάδων Εργασίας στην ανάδειξη των κύριων σημείων των αλυσίδων αξίας που συνθέτουν τον  τομέα ΥΚΑ και αφετέρου η παρουσίαση και η κατανόηση της μεθοδολογίας που πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλα τα βήματα που θα ακολουθηθούν.

Παρουσιάστηκαν:

  • η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης και τα ζητούμενα αποτελέσματα αυτής
  • ο δικτυακός τόπος του Μηχανισμού Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
  • η μεθοδολογία υλοποίησης της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης,
  • ο τρόπος διαχείρισης των εγγράφων και της γνώσης που παράγεται εντός των ομάδων,
  • το κείμενο βάσης του τομέα ΥΚΑ.

Αποφασίστηκε τα μέλη να εμπλουτίσουν το κείμενο βάσης και οι εισροές τους να αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο της επόμενης συνάντησης της ομάδας που προγραμματίζεται για την Τετάρτη 19 Ιουνίου.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο