1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Η συνάντηση που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΑΜΘ πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη στο ΕΚ ΑΘΗΝΑ.

Σκοπός της συνάντησης  ήταν η παρουσίαση του Σχεδίου του Κειμένου Βάσης (ΣΚΒ) για τις ΤΠΕ στα μέλη της ΣΟΕ, η ενεργοποίηση του διαλόγου και της υποβολής προτάσεων επί του κειμένου, αλλά και του καθορισμού του περιεχομένου και των στόχων των επόμενων συναντήσεων της ΣΟΕ.

Η συνάντηση διεξήχθη υβριδικά με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΕΚ και του ΠΤΑ της ΑΜΘ, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων, καθώς και εκπροσώπων επιχειρήσεων.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της συζήτησης τα οποία θα ενσωματωθούν στο Σχέδιο Κειμένου Βάσης για τις ΤΠΕ αφορούσαν στην οριζόντια επιρροή των ελλείψεων σε υποδομές ΤΠΕ στην Περιφέρεια ΑΜΘ, στην ανάγκη μετακίνησης από απλές επενδύσεις σε ΤΠΕ στις έννοιες «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και «Ψηφιακή Μετάβαση» και στην ανάγκη ενίσχυσης του ψηφιακού αλφαβητισμού σε όλα τα επίπεδα (κοινωνία και επιχειρήσεις) και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων αντίστοιχα.

Η επόμενη συνάντηση της ΣΟΕ ορίστηκε να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος Ιανουαρίου. Στόχος της θα είναι η επιλογή των προτεραιοτήτων (κατά ΓΓΕΚ) του τομέα ΤΠΕ.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο