Μηχανισμός «Υποστήριξης του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης και παρακολούθησης  της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την καινοτομία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με σκοπό την υιοθέτηση του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Με την δημιουργία Μηχανισμού παρακολούθησης εκτός των άλλων επιτυγχάνονται: − Παρακολούθηση υλοποίησης της RIS3 της … Read more

Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων

Το έργο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων», που αναφέρεται γενικά με το ακρωνύμιο «+ RESILIENT», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED Το έργο «+ RESILIENT» βασίζεται στην συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από 8 Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καινοτομία που συμβάλλει στην αύξηση της … Read more

Μετάβαση στο περιεχόμενο