Νομοθετικό πλαίσιο

Βασική Νομοθεσία που διέπει τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης

  • Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90Α΄/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Υ.Α.2141/1998 (ΦΕΚ 78Β΄/04.02.1998) «Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Υ.Α.4683/1998  (ΦΕΚ 140Β΄/18.02.1998) «Κανονισμός Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
  • Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194Α΄/22.11.2010)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
  • Υ.Α.23979/ΔΕ264/2013«Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
Μετάβαση στο περιεχόμενο