EUNITE! EU Citizens Unite and Promote the European Project

Eunite – Ενωμένοι στην Ευρώπη Πολίτες της ΕΕ ενωθείτε και προωθήστε το Ευρωπαϊκό Μέλλον Το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στις Ευρωεκλογές του 2024. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια που απευθύνονται σε πολίτες όλων των ηλικιών, παρέχονται γνώσεις σχετικά με τη δομή, τους θεσμούς και τη λειτουργία της ΕΕ, καθώς οι θεσμοί … Read more

Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων

Το έργο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων», που αναφέρεται γενικά με το ακρωνύμιο «+ RESILIENT», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED Το έργο «+ RESILIENT» βασίζεται στην συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από 8 Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καινοτομία που συμβάλλει στην αύξηση της … Read more

iSee – Interregional Social Enterprise Empowerment / Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής

Τίτλος – EN:   Interregional Social Enterprise Empowerment Τίτλος – EL:   Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής Ακρωνύμιο του έργου:  «I-SEE» Άξονας Προτεραιότητας:      4 – A Socially Inclusive Cross Border area (EL –  Διασυνοριακή Περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς) Επενδυτική Προτεραιότητα:       9c – Providing support for social enterprises (EL – Υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων)   Ο συνολικός προϋπολογισμός για … Read more

«IPARTICIPATE» Immigrants Political Awareness Raising Through Instrumnets for Citizenship and Participation Activities (Ευαισθητοποίηση των νομίμων μεταναστών για οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση).

Γενική Περιγραφή: Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των νόμιμων μεταναστών (σε τοπικό επίπεδο) στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Σύμφωνα με τις κοινές βασικές αρχές της ΕΕ, η συμμετοχή των μεταναστών σε δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης και διαμόρφωσης των πολιτικών και των μέτρων ενσωμάτωσής τους, σε τοπικό επίπεδο, υποστηρίζει ευθέως την ίδια … Read more

«GIMMESHELTER» Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups [Κοινή Στρατηγική Κοινωνικής Προστασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (παιδιών).

Γενική Περιγραφή:  Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, είτε πρόκειται για θύματα γονεϊκής παραμέλησης είτε για θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, η βελτίωση της πληροφόρησης του πληθυσμού σε θέματα προστασίας παιδιών που κινδυνεύουν ή βρίσκονται σε επαιτεία υπό εκμετάλλευση ή είναι εγκαταλειμμένα. .Αναμενόμενα Αποτελέσματα: • Δημιουργία … Read more

Voluntary Blood Donationin Rhodope (Εθελοντική Αιμοδοσία στη Ροδόπη).

Γενική Περιγραφή:  Το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας για την παρεμπόδιση της μετάδοσης των ασθενειών που προέρχονται από τη μετάγγιση αίματος. Δύο κινητές μονάδες θα αγοραστούν από τη Βουλγαρική πλευρά στο πλαίσιο του προγράμματος, προκειμένου να γίνουν εθελοντικές δωρεές αίματος, αλλά και να ευαισθητοποιήσουν το κόσμο για τα ζητήματα ασφάλειας, μέσω φυλλαδίων, οπτικοακουστικών … Read more

Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian – Greek region (Επένδυση στην υγεία και στην ευημερία των παιδιών στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα).

Γενική Περιγραφή:  Ένα από τα βασικά προβλήματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το έργο είναι η ανάγκη για δράση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ενάντια στην παχυσαρκία και η προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής των παιδιών μέσω της αθλητισμού και της σωστής διατροφής. Το έργο εξετάζει, επίσης, το πρόβλημα της πρόσβασης στην πληροφόρηση στις συνοριακές … Read more

Epidemiological Map of Network Region (Επιδημιολογικός Χάρτης Περιοχής Δικτύου).

Γενική Περιγραφή:  Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός υγειονομικού-επιδημιολογικού χάρτη, καθώς και ο καίριος εντοπισμός των προβλημάτων που επιβαρύνουν την υγεία του πληθυσμού της επιλέξιμης περιοχής του έργου. Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Ανάλυση και επεξεργασία α) ιατρικών δεδομένων που απεικονίζουν τη διαχρονική εξέλιξη και β) παραγόντων που επηρεάζουν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα της περιοχής. Απεικόνιση των … Read more

Targeted interventions for the prevention and treatment of TB and hepatitis B (Στοχευμένες Παρεμβάσεις για τη θεραπεία και πρόληψη της φυματίωσης και της Ηπατίτιδας Β).

Γενική Περιγραφή:  Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο θέμα της δημόσιας υγείας, με έμφαση στη φυματίωση και στην ηπατίτιδα Β. Συγκεκριμένα, η έρευνα θα γίνει σε ένα δείγμα, το οποίο θα αποτελείται από 500 άτομα. Δράσεις: α) Αναζήτηση περιστατικών φυματίωσης, β) επεξεργασία ερωτηματολογίων γ) θεραπεία, δ) επιδημιολογικές εξετάσεις ε) στατιστική και αναλυτική καταγραφή υποθέσεων ζ) μετρήσεις αποτελεσματικότητας … Read more

Μετάβαση στο περιεχόμενο