Πρόγραμμα πολιτικής: Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα πολιτικής 2030: πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία.

Το πρόγραμμα θεσπίζει μηχανισμό παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών γενικών και ειδικών στόχων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης που ορίζονται στην Ψηφιακή Πυξίδα 2030. Η ψηφιακή πυξίδα καλύπτει τον τομέα των δεξιοτήτων και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και των επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και τον σεβασμό των ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών της ΕΕ κατά την επίτευξη των γενικών στόχων.

Ερωτήσεις και απαντήσεις: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_4631

Σελίδα γενικών πληροφοριών:https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_4503

Μετάβαση στο περιεχόμενο