Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου συνολικά δύο (2) εξωτερικών συνεργατών (ΣΜΕ 2/2021 με αρ. πρωτ.: 1942/19.07.2021 ΑΔΑ: ΩΓΨΛΟΡΡΨ-ΗΣΜ).

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου με τίτλο  «Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area» / «Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή» και ακρωνύμιο «SMS-CBA» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, στο οποίο η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του Κεφαλαίου 2 της Πρόσκλησης, είναι η 29η  Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο