Επανάληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»

 1. Αριθμός προκήρυξης 2/2022 (Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ- Τμήμα 1: 185653 και Τμήμα 2: 185683)
 2. Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 300.645,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 3. Είδος σύμβασης – Τίτλος- Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης – Προϋπολογισμός

Τίτλος : «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» Περιγραφή: Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που αποτελείται από δύο διακριτά αλλά και αλληλοεπιδρώντα σύνολα διαδικασιών που με τη σειρά τους περιγράφονται ως «μηχανισμοί». Ο 1ος μηχανισμός (Τμήμα 1 της Διακήρυξης π/υ: 73.951,61€ πλέον ΦΠΑ CPV: 72200000-7 Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ- : 185653) Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της εφαρμογής της ΠΣΕΕ, το σύνολο δηλαδή των διαδικασιών και ενεργειών συλλογής, διαχείρισης, αξιολόγησης, ερμηνείας και αξιοποίησης δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με δράσεις που αφορούν την ΠΣΕΕ και την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) σε περιφερειακό επίπεδο. Ο μηχανισμός αυτός θα υλοποιηθεί με τη μορφή ενός πληροφοριακού συστήματος. Ο 2ος μηχανισμός (Τμήμα 2 της Διακήρυξης π/υ: 226.693,54€ πλέον ΦΠΑ CPV: 73220000-0 Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ-: 185683) υποστήριξης του (οικο)συστήματος διακυβέρνησης της ΠΣΕΕ, είναι το σύνολο των διαδικασιών και ενεργειών υποστήριξης του ρόλου που αναλαμβάνουν οι φορείς διακυβέρνησης της ΠΣΕΕ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του έργου ή για Τμήμα αυτού

 1. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων (Ν 4412/2016). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). με δύο συστημικούς διαγωνισμούς (α/α ΕΣΗΔΗΣ Τμήμα 1: 185653 και Τμήμα 2: 185683) Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 2. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού  : Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο, στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.pta.gov.gr και www.promitheus.gov.gr , για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.
 1. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής/ αποσφράγισης των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 06/04/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη .Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 10/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, από την αρμόδια επιτροπή
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος– μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή κράτος– μέλος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. και διαθέτουν τους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) για το ή τα τμήματα του διαγωνισμού που υποβάλουν προσφορά.
 3. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 2% της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 5. Ισχύς των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 6. Δημοσιότητα Η παρούσα Προκήρυξη θα υποβληθεί για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. την 06/03/2023 . Επίσης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΠΤΑ ΑΜΘ www.pta.gov.gr και του ΕΣΗΔΗΣ www.promitreus.gov.gr. Θα αποσταλεί για δημοσίευση έως την 08/3/2023 στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο όπως προβλέπεται.
 7. Χρηματοδότηση. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ0311, αριθ. ενάριθμου έργου 2020ΕΠ03110031)
Μετάβαση στο περιεχόμενο