Πολιτικές

Ενημέρωση απο το Γραφείο Βρυξελλών για το Νομοθετικών έργο

Γενική ενημέρωση για αποφάσεις, κανονισμούς και λειτουργία της ΕΕ .

Διεύθυνση γραφείου : RueJoseph II 106, Brussels, 1000
ηλεκ. ταχυδρομείο: brussels.office[@]pta.gov.gr 

Πολιτικές

Πρόγραμμα πολιτικής: Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα πολιτικής 2030: πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία. Το πρόγραμμα θεσπίζει μηχανισμό παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών γενικών και ειδικών στόχων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης που ορίζονται στην Ψηφιακή Πυξίδα 2030. Η ψηφιακή πυξίδα καλύπτει τον τομέα των δεξιοτήτων και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και των επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και τον σεβασμό των ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών της ΕΕ κατά την επίτευξη των γενικών στόχων. Ερωτήσεις και απαντήσεις: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_21_4631 Σελίδα

Νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας, που θα φέρει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του νέου κύματος καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτύξει νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων, και να τις προωθήσει στην αγορά. Το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει στην Ευρώπη πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή της καινοτομίας. Η Ευρώπη θέλει να αποτελέσει τον τόπο όπου τα καλύτερα ταλέντα θα συνεργάζονται στενά με τις καλύτερες επιχειρήσεις και όπου η καινοτομία στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας θα

Έκθεση στρατηγικής με τίτλο “Διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο”

Η Επιτροπή ενέκρινε  την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022 με τίτλο «Διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο». Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιτάχυνση των δύο μεταβάσεων, η έκθεση προσδιορίζει δέκα βασικούς τομείς δράσης με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συνοχής μεταξύ των κλιματικών και των ψηφιακών φιλοδοξιών μας. Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ θα ενισχύσει τη διατομεακή ανθεκτικότητά της και την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις από σήμερα έως το 2050. Η έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022 παρουσιάζει μια μελλοντοστραφή

118 περιφέρειες και τοπικές αρχές συμμετέχουν στην αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις πρώτες 118 περιφέρειες και τοπικές αρχές που θα συμμετάσχουν στην αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αποκαλούμενη αποστολή για την προσαρμογή, η οποία θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι εν λόγω περιφέρειες και τοπικές αρχές υπέγραψαν τον χάρτη αποστολής στο πρώτο φόρουμ της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την αποστολή της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Άλλες 17 ιδιωτικές εταιρείες, κέντρα υπηρεσιών, ερευνητικά δίκτυα και ομάδες τοπικής δράσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα βελτίωσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική

Πρώτη έκθεση για την απόδοση των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση σχετικά με την «Επίδοση των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων: Διετής έκθεση παρακολούθησης 2022 για τις εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο του Horizon Europe». Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του νέου τοπίου της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe και θέτει τη βάση για την αξιολόγηση της προόδου τους σε μελλοντικές εκθέσεις Πηγή:  https://ec.europa.eu/info/news/first-report-performance-european-partnerships-under-horizon-europe-2022-may-16_el

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή εγκαινίασε την «Kohesio», μια δημόσια διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για πάνω από 1,5 εκατ. έργα στα 27 κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή εγκαινίασε την «Kohesio», μια δημόσια διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για πάνω από 1,5 εκατ. έργα στα 27 κράτη μέλη, τα οποία έχουν λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) από το 2014. Για πρώτη φορά δημιουργείται και ανοίγει για το κοινό μια τόσο ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεδομένων για έργα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Η δημιουργία της απαίτησε τη στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ή περιφέρειες, καθώς τα έργα συνοχής τελούν υπό τη διαχείριση των εθνικών και περιφερειακών

Horizon Europe-New European Bauhaus Nexus Report

Η έκθεση «Horizon Europe-New European Bauhaus Nexus Report» δημοσιεύτηκε σήμερα, ανοίγοντας ένα παράθυρο για τη δυνατότητα του προγράμματος πλαισίου έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ να συμβάλει στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB). Η έκθεση μοιράζεται τα αποτελέσματα ενός workshop υψηλού επιπέδου, που διοργανώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2021, το οποίο συγκέντρωσε ειδικούς σε θέματα αρχιτεκτονικής, δομημένου περιβάλλοντος, σχεδίου, κλίματος και ενέργειας για να συζητήσουν μια μακροπρόθεσμη ατζέντα Ε&Κ για το NEB. Η δημοσίευση περιλαμβάνει αρκετές συστάσεις που στοχεύουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας NEB. Αυτές οι συστάσεις βασίζονται στις τρέχουσες και μελλοντικές οργανωτικές δομές και χρονοδιαγράμματα του προγράμματος πλαισίου Horizon Europe.

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν, με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε άτυπη πολιτική συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022. Πρόκειται για τον δεύτερο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Η συμφωνία αφορά αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 169,5 δισ. ευρώ και πληρωμές ύψους 170,6 δισ. ευρώ. Μόλις εγκριθεί, ο προϋπολογισμός θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους ώστε να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού και τις

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022: μαζί για μια ισχυρότερη Ευρώπη

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας της για το 2022, στο οποίο καθορίζονται τα επόμενα βήματα στο τολμηρό και μετασχηματιστικό της θεματολόγιο προς μια πιο πράσινη, πιο δίκαιη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη μετά τη νόσο COVID-19. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής περιλαμβάνει 42 νέες πρωτοβουλίες πολιτικής και στις έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες των πολιτικών κατευθύνσεων της προέδρου φον ντερ Λάιεν, με βάση την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης του 2021. Αποτυπώνει επίσης τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση που προκάλεσε η πανδημία, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη νέα γενιά μας χάρη στο προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Έτος

Μετάβαση στο περιεχόμενο